OGÓLNE ZASADY OCENIANIA I MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW

W PRACY NA ODLEGŁOŚĆ

 

W czasie zdalnego nauczania nauczyciele na bieżąco oceniają i monitorują postępy uczniów, przekazują informacje zwrotne, wyjaśniają wątpliwości dotyczące omawianych treści. Systematycznie weryfikują prace wykonywane przez uczniów, przekazują informacje zwrotne, co do jakości i poprawności ich wykonania, wskazując dalsze działania służące postępom ucznia.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 

 • uczeń/rodzic codziennie odczytuje wiadomości przesyłane przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym, na platformie MS Office 365 lub przez inne źródła w uzgodnieniu z nauczycielem danego przedmiotu,
 • uczeń prowadzi zeszyt, w którym zapisuje tematy lekcji, wykonuje notatki i zadania zgodnie z poleceniami nauczycieli, wykonuje ćwiczenia w kartach pracy, zeszytach ćwiczeń, na platformach edukacyjnych, w programach interaktywnych itp.,
 • uczeń wywiązuje się z prac zadanych przez nauczyciela i na jego polecenie przesyła je w formie uzgodnionej z nauczycielem,
 • uczeń pracuje systematycznie.
 • prace przesłane do nauczycieli zostaną ocenione zgodnie ze skalą oceniania prac pisemnych zamieszczoną w Statucie Szkoły,
 • zadania wykonane w programach interaktywnych będą oceniane na bieżąco,
 • dodatkowa praca, którą uczeń może wykonać po konsultacji z nauczycielem.

 

 

 

Ocenianiu podlegają:

 

 • prace przesłane do nauczycieli, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, karty pracy i inne prace wykonane przez ucznia w czasie nauczania zdalnego np. scany, zdjęcia itp.
 • systematyczna praca ucznia,
 • udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
 • inne prace np. referaty, prezentacje, projekty itp.,
 • rozwiązywanie testów, quizów,
 • wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela;
 • odpowiedź ustną,
 • aktywność i zaangażowanie ucznia w trakcie konkretnej lekcji.

 

 

Nauczyciele podczas oceniania uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości uczniów.

 

 

Powyższe zasady mają charakter otwarty i w miarę potrzeb mogą zostać zmodyfikowane.

 

 

 

Klasyfikacja roczna i końcowa

 

 

 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego uczniów zawartymi w § 15 Statutu Szkoły.
   
 2. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, egzaminy te  odbywać się będą zgodnie z § 15 ust. 63, 66, 79 Statutu Szkoły w siedzibie szkoły z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.

 3. W przypadku wniesienia przez rodzica (opiekuna prawnego) zastrzeżenia  do trybu ustalenia oceny zachowania, obowiązują przepisy zawarte w § 15 ust. 64-72 Statutu Szkoły.

Zasady oceniania

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :