Wychować mądrego człowieka

Termin realizacji projektu : wrzesień 2017- czerwiec 2018
 
Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udział w tym przedsięwzięciu daje szanse na wprowadzenie do szkoły edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian  w wielu obszarach jej działalności.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE UMOŻLIWI W SZCZEGÓLNOŚCI:
- współtworzenie w szkole klimatu opartego na „pedagogice dialogu”, budowanie wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców;
- rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: planowanie własnego rozwoju, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów, samodyscyplina, prawidłowy wybór drogi życiowej;
- wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia własnej wartości , otwartości i życzliwości dla innych – dzięki czemu staną się  odważniejsi w podejmowaniu samodzielnych decyzji i głoszeniu własnych poglądów;
- uzyskanie przez nauczycieli  kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji zarówno z uczniami  jak i  rodzicami.
O tutoringu:
- tutoring szkolny to efektywne wsparcie  pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli;
- tutor –  to indywidualny opiekun ucznia, który przez budowanie relacji, współpracę  i wsparcie podopiecznego, ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować  nad rozwojem jego mocnych stron;
- relacja tutorska staje się bazą rozwoju dla ucznia i nauczyciela. Uczeń ma kontakt  z „mądrym dorosłym”, nauczyciel czuje się w tej relacji spełniony i może uniknąć wypalenia zawodowego.
 
TUTORING DLA SZKOŁY JEST:
- uzupełnieniem lub zastąpieniem dotychczasowego modelu wychowawstwa klasowego;
- szansą na stworzenie przyjaznego środowiska oraz zbudowanie indywidualnej relacji między opiekunem – tutorem, a jego wychowankiem;
- okazją do wprowadzenia w szkole innowacyjnego  modelu pracy pedagogicznej, który wzmacnia diagnostyczno – profilaktyczną funkcję procesu wychowawczo – opiekuńczego;
- sposobem na włączenie rodziców (pierwszych i najważniejszych wychowawców  i nauczycieli swoich dzieci) do procesu pedagogicznego;
- szansą na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów;
 
   TUTORING DLA NAUCZYCIELA JEST:
- szansą na rozpoznanie potencjału i mocnych stron uczniów;
- możliwością udzielania uczniom skutecznego wsparcia w procesie wyznaczania  i realizowania celów;
- sposobem zwiększenia satysfakcji z pracy i tym samym uniknięcia wypalenia zawodowego,
- drogą budowania autorytetu nauczyciela,
- szansą na nowe, odświeżające spojrzenie na edukację oraz relację nauczyciel – uczeń,
- bazą ciągłego rozwoju zawodowego poprzez udział w grupowych i indywidulanych spotkaniach superwizyjnych doskonalących tutorów;
- możliwością zdobycia wiedzy, zestawu narzędzi oraz praktycznych umiejętności do pracy metodą tutoringu;     
ITS
Realizatorem ogólnopolskiego projektu “Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” jest Instytut Tutoringu Szkolnego.
Instytut Tutoringu Szkolnego to placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej, która kontynuuje dotychczasową (realizowaną od roku 2008) działalność Towarzystwa na polu upowszechniania, badania i rozwoju tutoringu w oświacie.
Instytut Tutoringu Szkolnego to zespół praktyków, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w pracy w charakterze tutorów w szkołach publicznych i niepublicznych.
Instytut Tutoringu Szkolnego ma duże doświadczenie w implementacji tutoringu do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
Instytut Tutoringu Szkolnego jest niepubliczną placówką badawczo-rozwojową i szkoleniową. Celem działalności Instytutu jest badanie, monitorowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie metody indywidualizacji procesu nauki i wychowania określanej jako „tutoring szkolny”.
Instytut promuje i upowszechnia myśli i praktyki pedagogiczne Janusza Korczaka i Janusza Tarnowskiego będących podstawą pracy tutora szkolnego.
Misją Instytutu Tutoringu Szkolnego jest: wychować człowieka mądrego.
Dyrektor merytoryczny Instytutu jest autorem licznych programów tutorskich, w szczególności w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego, wdrażanych w formie innowacji na terenie całego kraju.
Instytut posiada biura we Wrocławiu, Warszawie i Częstochowie, działa na terenie całego kraju i za granicą.
 
Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 36 zakwalifikowała się do elitarnego grona 64 szkół, które przystępują do Ogólnopolskiego  projektu pn.
 
 
 
 
 
 
 
 
Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udział w tym przedsięwzięciu daje szanse na wprowadzenie do szkoły edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian  w wielu obszarach jej działalności.
Dzięki dofinansowaniu MEN udział w projekcie jest bezpłatny.

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :