Regulamin pracy szkoły
obowiązujący w okresie
 od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.
w Szkole Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

 

§ 1.

 

 1. Regulamin określa organizację pracy w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w zakresie klas V – VIII, ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19 w okresie od 27 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku.

 2. Ograniczenie funkcjonowania szkoły zostało wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022r. poz.186).

 3. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w SP - 36 w Tychach.

 4. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod
  i technik kształcenia na odległość  w klasach V – VIII lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, odpowiada dyrektor szkoły.

 

§ 2.

 

 1. Zajęcia szkolne (w tym zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  i zajęcia pozalekcyjne) w klasach I - IV prowadzone są stacjonarnie (na terenie placówki) zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Zajęcia odbywają się
  w przydzielonych salach i zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

 2. Zajęcia stacjonarne uwzględniają zasady reżimu sanitarnego opisanego
  w wytycznych ustalonych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 3. Zajęcia szkolne w klasach V – VIII  prowadzone są w systemie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne) zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 4. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ( na wniosek rodzica ) umożliwia tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na terenie szkoły.

 5.  Wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą odbywały się stacjonarnie. Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego uczeń może  korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.

 6. W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami, wychowawcy klas  V – VIII  przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu.

 7. Uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Sposób, forma i termin konsultacji są ustalane bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym.

 8. Stołówka szkolna pracuje w wyznaczonych godzinach.

 9. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z harmonogramem obowiązującym
  od 1 września 2021r. Umożliwia się wypożyczanie książek z zachowaniem reżimu sanitarnego w godzinach:

 

Poniedziałek 7.45 – 15.45

Wtorek 8.00 – 16.30

Środa 8.00 – 16.30

Czwartek 7.50 – 15.50

Piątek 8.00 – 15.00

 

 1. Zajęcia lekcyjne w formie kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) trwaj 45 minut. Przerwy lekcyjne wynoszą minimum 10 minut.

 2. Początek każdej lekcji rozpoczyna się o tej samej godzinie, co lekcje  stacjonarne.

 3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej.

 4.  Świetlica szkolna pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2021r.

 5. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci zgodnie
  z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 6. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.

 7. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej stałej sali.

 8. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 9. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby
  w szkole są otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

 10. Obowiązuje zachowanie dystansu między uczniami/pracownikami
  w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

 11. W salach lekcyjnych oraz w świetlicy noszenie maseczki jest dobrowolne.

 12. Spożywanie posiłków odbywa się, w miarę możliwości, w tych samych grupach,
  w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu.

 13. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

 14. Szkolni pedagodzy pracują stacjonarnie zgodnie z harmonogramem na dzień
  1 września 2021r. w godzinach:

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Katarzyna Matysiak

8.00-11.00

8.00-12.00

10.30-16.30

11.00-14.00

9.30-13.30

Magdalena Kubeczko

10.40-16.45

08.45-09.50

10.35-12.50

 

8.00-9.50

10.35-11.45

12.30-14.35

11.00-11.45

13.35-16.35

09.50-11.45

 

Dorota Woźny

12.30-14.30

12.30-16.00

8.00-11.00

8.00-11.30

13.00-16.00

 

Konsultacje telefoniczne z pedagogiem szkolnym odbywają się w godzinach pracy pedagoga, poza godzinami prowadzenia zajęć z uczniem, pod numerem telefonu: 885 909 965.

 

 1. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7.30 do 15.30.

 

 

§ 3.

 

 1. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku wprowadza się formę kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) w klasach V – VIII.

 2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest MobiDziennik oraz Pakiet Office 365, w tym TEAMS.

 3. W dzienniku elektronicznym oraz na platformie TEAMS założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów.

 4. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy Mobidziennika oraz narzędzi Office 365.

 5. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in:

 

 1. Z platform internetowych korzystają:

  1. uczniowie;

  2. nauczyciele.

 1. Nauczyciele na w/w platformach mogą:

  1. prowadzić lekcje online;

  2. zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;

  3. zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;

  4. zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych
   z materiałami edukacyjnymi;

  5. zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

 1. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

         1) prowadzenie zajęć online;

       2) rozmowy telefoniczne z uczniami;

       3) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;           

       4) prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form                                           komunikowania się on – line;

       5) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych                           dostępnych form komunikowania się na odległość;

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

  1. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych w pkt 8;

  2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

 2. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

  1. każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon) oraz przekazuje zgromadzone informacje uczącym).

 3. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego o problemach związanych z uczestnictwem
  w zajęciach (brak odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).

 

§ 4.

 

 1. W okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły tj. od dnia 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku, podczas kształcenia na odległość w  klasach V – VIII, współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor szkoły.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez Mobidziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

 3. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły.

 4. Posiedzenia rady pedagogicznej przeprowadzane będą w formie video konferencji.

 5. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

 6. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 7. Dokumentowanie przebiegu nauczania stanowi podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych. Nauczyciele przesyłają na żądanie dyrektora scenariusze lekcji
  z danego dnia, zadania domowe przesłane uczniom oraz linki do lekcji on-line.

 8. Kształcenie na odległość polega najczęściej na pracy w „programach chmurowych”, które zabezpieczone są w odpowiedni sposób hasłami.

 9. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki Ochrony Danych Osobowych przyjętej
  u pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.


§ 5.

 

 1. W okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w zakresie klas V – VIII, ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą ocen w SP - 36 w Tychach, z uwzględnieniem w szczególności:

 1.  tego co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

 2. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

 3. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;

 4. wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;

 5. testy udostępnione na wybranej platformie

 6. odpowiedzi ustne w czasie zajęć lub w trakcie rozmów telefonicznych;

 1. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 2. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

 3. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny pracy.

 4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

 5. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania SP 36
  w Tychach, przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym oraz stosowanie się do zasad netykiety obowiązującej w placówce.

 6. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

 7. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć oraz w trakcie konsultacji on-line wyznaczonych przez nauczyciela.

 

§ 6.

 

 

 1. W okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły tj. od dnia 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku, podczas kształcenia na odległość w  klasach V – VIII, dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności
  i wpisuje się w Mobidzienniku.

 3. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności
  w trakcie lekcji on-line lub innej aktywności określonej w §3 ust.8

 4. W celu zapewnienia jakości i komfortu pracy uczniów, rodzic jest zobowiązany zapewnić dzieciom podczas zdalnej pracy mikrofon i kamerę. Podczas zajęć uczeń musi być co najmniej słyszalny przez nauczyciela.

 5. Każdy nauczyciel w momencie braku kontaktu słuchowego i wizualnego
  z uczniem może wpisać mu nieobecność na lekcji a rodzic jest zobligowany do usprawiedliwienia.

 6. Uczeń posiadający sprzęt komputerowy lub tablet umożliwiający korzystanie
  z zajęć on-line lub któremu szkoła użyczyła taki sprzęt, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami uzgodnionymi przez rodzica z dyrektorem szkoły, jest zobowiązany do systematycznego udziału w zajęciach, zgodnie z planem ustalonym przez szkołę.

 7. W przypadku braku kontaktu z uczniem, wynikającym z niezgodnego
  z poleceniem nauczyciela wyłączeniem przez niego kamery i/lub mikrofonu oraz powtarzającego się braku reakcji na polecenia nauczyciela w czasie lekcji, nauczyciel ma prawo wpisać takiemu uczniowi nieobecność na tych lekcjach lub ocenić jego zachowanie wpisując w dzienniku elektronicznym stosowną uwagę i ewentualnie przesyłając do rodzica. Sytuacja nie dotyczy potwierdzonych problemów technicznych.

 8. Uczniowie mają obowiązek wielokrotnie, codziennie sprawdzać skrzynkę
  z wiadomościami na Mobidzienniku oraz na TEAMS i wykonywać polecenia
  i zadania wskazane przez nauczyciela terminowo.

 

§ 7.

 

 1. W okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły tj. od dnia 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku, podczas kształcenia na odległość w  klasach V – VIII,  rodzic / prawny opiekun ucznia ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na wiadomości nauczycieli, itp.).

 2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Mobidziennik.

 3. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami/opiekunami prawnymi konsultacje dotyczące postępów ucznia. O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców/opiekunów prawnych uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.

 4. Pedagodzy będą rozpoznawać problematyczną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno–psychologicznej i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

 5. Formy i harmonogram pracy pedagogów zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny.

 6. Pedagodzy i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

 7. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych
  w roku szkolnym 2021/2022 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie
  z zaleceniami poradni pp.

 8. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają uczniów w nauce zdalnej przez kontrolowanie udziału w zajęciach lekcyjnych, wykonywania zadań, kontakty
  z nauczycielami.

 

§ 8.

 

 1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców/prawnych opiekunów w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły tj. od dnia 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku, podczas kształcenia na odległość w  klasach V – VIII. Wychowawcy klas przekazują rodzicom/prawnym opiekunom  i uczniom „regulamin” na indywidualne konta ucznia i rodzica w dzienniku Mobidziennik.

 2. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły
  w zakładce ,,Zdalne nauczanie”.

 3. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia on-line.

 4. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

 5. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań on-line, kont osobistych osobom trzecim.

 6. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom zadań, sprawdzianów pisemnych innych prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych
  z Internetu a przedstawione jako własne.

 7. Uczeń dokonujący wykroczeń o których mowa powyżej może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego - „wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd nauczyciela – funkcjonariusza publicznego” w trybie artykułu 272 Kodeksu karnego.

 8. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.

 9. Kontakt ze szkołą możliwy jest za pośrednictwem:

  1.  poczty internetowej pod adresem: sp36@oswiata.tychy.pl oraz

  2.  telefonicznie: 32 227 82 70 lub 513 032 867.

Regulamin pracy szkoły w systemie kształcenia na odległość
wprowadzony w klasach I – VIII
w okresie od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r.
w Szkole Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

 


§ 1.

 

 1. Regulamin organizacji pracy w systemie kształcenia na odległość określa formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach jej funkcjonowanie ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19 w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022roku.

 2. Zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2021r. poz.2301) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 września 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020r. poz.1539).

 3. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w SP36 w Tychach.

 4. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

 

§ 2.

Zasady organizacji pracy szkoły

 

 1. W okresie od 20.12.2021r. do 09.01.2022 r. organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:

 1. Zajęcia szkolne w klasach I - VIII prowadzone są w systemie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne), zgodnie z planem lekcji i harmonogramem godzin obowiązującym od 1 września 2021 roku

 2. Wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą odbywały się stacjonarnie.

 3. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej na wniosek rodzica.

 4. W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami, wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu.

 5. Uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Sposób, forma i termin konsultacji są ustalane bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym.

 6. Działalność stołówki szkolnej zostaje zawieszona.

 7. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z harmonogramem  obowiązującym od 1 września 2021.  Umożliwia się wypożyczanie książek z zachowaniem reżimu sanitarnego w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 15.45

Wtorek 8.00 – 16.30

Środa 8.00 – 16.30

Czwartek 7.50 – 15.50

Piątek 8.00 – 15.00

 

 1. Zajęcia lekcyjne w formie kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) trwają 45 minut. Przerwy lekcyjne wynoszą minimum 10 minut.

 2. Początek każdej lekcji rozpoczyna się o tej samej godzinie, co lekcje stacjonarne.

 3. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób, które nie są w stanie zapewnić opieki w czasie nauki zdalnej na wniosek rodzica.

 4.  Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 5. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.

 6. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej i stałej sali.

 7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 8. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby

w szkole są otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

 1. Obowiązuje zachowanie dystansu między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

 2. Spożywanie posiłków powinno odbywa się w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Dzieci spożywają posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki przynoszone są w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.

 3. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;

 4. Szkolni pedagodzy pracują stacjonarnie  zgodnie z harmonogramem na  dzień 1 września 2021r.  w godzinach:

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Katarzyna Matysiak

8.00-11.00

8.00-12.00

10.30-16.30

11.00-14.00

9.30-13.30

Magdalena Kubeczko

10.45-16.45

08.45-09.50

10.35-12.50

 

8.50-9.50

10.35-11.45

12.30-14.35

11.00-11.45

13.35-16.35

8.00-08.45

09.50-11.45

 

Dorota Woźny

11.30-14.30

12.30-16.00

7.55-8.55

9.45-10.45

8.00-11.30

13.00-16.00

 

Konsultacje telefoniczne z pedagogiem szkolnym odbywają się w godzinach pracy pedagoga, poza godzinami prowadzenia zajęć z uczniem, pod numerem telefonu: 885 909 965.

 1. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7.30 do 15.30.

 

§ 3.

 

Kształcenie na odległość (nauczanie zdalne) i zasady jego prowadzenia

 

 1. W okresie całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) w klasach I – III i IV – VIII.

 2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest MobiDziennik oraz Pakiet Office 365 w tym TEAMS.

 1. W dzienniku elektronicznym oraz na platformie TEAMS założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów.

 2. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy Mobidziennika oraz narzędzi Office 365.

 1. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in:

 

 1. Z platform internetowych korzystają:

  1. uczniowie;

  2. nauczyciele.

 1. Nauczyciele na w/w platformach mogą:
  1) prowadzić lekcje online;
  2) zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;
  3) zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;
  4) zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;
  5) zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

 2. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

  1) prowadzenie zajęć online;
  2) rozmowy telefoniczne z uczniami;
  3) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
  4) prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;
  5) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;

 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
  1) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych w pkt 8;
  2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

 4. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:
  1) każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon) oraz przekazuje zgromadzone informacje uczącym).

 5. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego o problemach związanych z uczestnictwem
  w zajęciach (brak odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).

 

§ 4.

 

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami

 

 1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez Mobidziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

 3. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez Dyrektora do szkoły.

 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej przeprowadzane będą w formie video konferencji.

 5. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

 6. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 7. Dokumentowanie przebiegu nauczania stanowi podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych. Nauczyciele przesyłają na żądanie dyrektora scenariusze lekcji
  z danego dnia, zadania domowe przesłane uczniom oraz linki do lekcji on-line.

 8. Praca na odległość polega najczęściej na pracy w „programach chmurowych”, które zabezpieczone są w odpowiedni sposób hasłami.

 9. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej
  u pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.


§ 5.

 

Ocenianie uczniów w kształceniu na odległość

 

 1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w SP 36 w Tychach, z uwzględnieniem w szczególności:

 1. co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

 2. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

 3. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;

 4. wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;

 5. testy udostępnione na wybranej platformie

 6. odpowiedzi ustne w czasie zajęć lub w trakcie rozmów telefonicznych;

 1. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 2. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

 3. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny pracy.

 4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

 5. W okresie całkowitego ograniczenia funkcjonowania SP 36 w Tychach przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność
  w nauczaniu zdalnym oraz stosowanie się do zasad netykiety obowiązującej
  w placówce.

 6. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

 7. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć oraz w trakcie konsultacji on-line wyznaczonych przez nauczyciela.

 

§ 6.

 

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności
  i wpisuje się w Mobidzienniku.

 3. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności
  w trakcie lekcji on-line lub innej aktywności określonej w §3 ust.8

 4. W celu zapewnienia jakości i komfortu pracy uczniów, rodzic jest zobowiązany zapewnić dzieciom podczas zdalnej pracy mikrofon i kamerę. Podczas zajęć uczeń musi być co najmniej słyszalny przez nauczyciela.

 5. Każdy nauczyciel w momencie braku kontaktu słuchowego i wizualnego
  z uczniem może wpisać mu nieobecność na lekcji a rodzic jest zobligowany do usprawiedliwienia.

 6. Uczeń posiadający sprzęt komputerowy lub tablet umożliwiający korzystanie
  z zajęć on-line lub któremu szkoła użyczyła taki sprzęt, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami uzgodnionymi przez rodzica z dyrektorem szkoły, jest zobowiązany do systematycznego udziału w zajęciach, zgodnie z planem ustalonym przez szkołę.

 7. W przypadku braku kontaktu z uczniem, wynikającym z niezgodnego
  z poleceniem nauczyciela wyłączeniem przez niego kamery i/lub mikrofonu oraz powtarzającego się braku reakcji na polecenia nauczyciela w czasie lekcji, nauczyciel ma prawo wpisać takiemu uczniowi nieobecność na tych lekcjach lub ocenić jego zachowanie wpisując w dzienniku elektronicznym stosowną uwagę i ewentualnie przesyłając do rodzica. Sytuacja nie dotyczy potwierdzonych problemów technicznych.

 8. Uczniowie mają obowiązek wielokrotnie codziennie sprawdzać skrzynkę
  z wiadomościami na Mobidzienniku oraz na TEAMS i wykonywać polecenia
  i zadania wskazane przez nauczyciela terminowo.

 

§ 7.

 

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców

 

 1. Rodzic / prawny opiekun ucznia ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na wiadomości nauczycieli, itp.).

 2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Mobidziennik.

 3. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia. O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.

 4. Pedagodzy będą rozpoznawać problematyczną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno–psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

 5. Formy i harmonogram pracy pedagogów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

 6. Pedagodzy i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

 7. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2021/2022 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.

 8. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają uczniów w nauce zdalnej przez kontrolowanie udziału w zajęciach lekcyjnych, wykonywania zadań, kontakty z nauczycielami.

 9. Zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się stacjonarnie lub na wniosek rodzica on-line.

 

§ 8.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców
  o zasadach kształcenia na odległość (nauczania na odległość )

 2. Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom „regulamin” na indywidualne konta ucznia i rodzica w dzienniku Mobidziennik.

 3. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły
  w zakładce ,,Zdalne nauczanie”.

 4. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia on-line.

 5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

 6. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań on-line, kont osobistych osobom trzecim.

 7. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom zadań, sprawdzianów pisemnych innych prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu a przedstawione jako własne.

 8. Uczeń dokonujący wykroczeń o których mowa powyżej może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego - „wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd nauczyciela – funkcjonariusza publicznego” w trybie artykułu 272 Kodeksu karnego.

 9. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.

 10. Kontakt ze szkołą możliwy jest za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem: sp36@oswiata.tychy.pl oraz telefonicznie: 32 227 82 70 lub 513 032 867.

 

 

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach
wprowadzony

w okresie od 4 maja do 28 maja 2021 roku

 

 

 


§ 1.

 

 1. Regulamin organizacji pracy w systemie ,,hybrydowym”, tzn. tzn. 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarne, a 50% realizuje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach jej funkcjonowanie ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19 w okresie od 4 maja do 28 maja 2021 roku.

 2. Częściowe zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2021 poz. 824)

 3. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w SP 36 w Tychach.

 4. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

 

§ 2.

 

Zasady organizacji pracy szkoły

 

 1. W okresie od 4 maja do 28 maja 2021 roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:

 1. Zajęcia szkolne (w tym zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej) w klasach I - III prowadzone są w SP 36 w Tychach, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Zajęcia odbywają się w przydzielonych salach i zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 roku.

 2. Zajęcia stacjonarne uwzględniają zasady reżimu sanitarnego opisanego w wytycznych ustalonych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 3. Zajęcia szkolne w klasach IV – VIII (w tym zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)  od dnia 4 maja do 15 maja 2021 roku prowadzone są w systemie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne), zgodnie z planem lekcji i harmonogramem godzin będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Od dnia 17 maja do 28 maja 2021 roku zajęcia szkolne w klasach IV – VIII (w tym zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej) prowadzone są w trybie ,,hybrydowym”, tzn. 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarne, a 50% realizuje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

 5. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od godziny 7.30 do godziny 15.30.

 6. Stołówka szkolna pracuje w wyznaczonych godzinach.

 7. Biblioteka szkolna pracuje w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w  godzinach: 7.30 -15.30, w środę: 9.30 – 16.30.

 8. Szkolni pedagodzy pracują zgodnie z harmonogramem określonym na dzień 1 września 2021 roku.

 9. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej.

 10. Świetlica szkolna pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020.

 11. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 12. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub, w razie potrzeby, w wyznaczonej i stałej sali.

 13.  Zajęcia lekcyjne w formie kształcenia na odległość trwają 45 minut - w tym 30 minut lekcji on line na platformie TEAMS i 15 minut pracy samodzielnej ucznia.  Przerwy lekcyjne wynoszą minimum 10 minut.

 14. Początek każdej lekcji w formie on line rozpoczyna się o tej samej godzinie, co lekcje stacjonarne (za wyjątkiem lekcji 0);

 15. Lekcje w klasach IV – VIII prowadzone są według harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 16. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

 17. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 18. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole są otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

 19.  Obowiązuje zachowanie dystansu (1,5m) między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych  (korytarze, szatnia).

 20.  W salach lekcyjnych oraz w świetlicy noszenie maseczki jest dobrowolne.

 21.  Spożywanie posiłków odbywa się, w miarę możliwości, w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu.

 22.  W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas   przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu.

 23. Nauczyciele uczący w klasach I –III i w klasach IV –VIII pracują stacjonarnie  i/lub online.

 

§ 3.

 

Kształcenie na odległość (nauczanie zdalne) i zasady jego prowadzenia

 

 1. W okresie częściowego czasowego i całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 4 maja do 14 maja 2021 roku wprowadza się formę kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne), a od 17 maja do 28 maja 2021 roku  w klasach IV – VIII nauczanie w systemie ,,hybrydowym”.

 

 1. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest MobiDziennik oraz Pakiet Office 365 w tym TEAMS.

 

 1. W dzienniku elektronicznym oraz na platformie TEAMS założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów.

 

 1. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy Mobidziennika oraz narzędzi Office 365.

 

 1. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in:

 

 1. www.epodreczniki.pl

 2. www.gov.pl/zdalnelekcje

 3. www.cke.gov.pl

 4. www.lektury.gov.pl

 5. www.etwinning.pl

 6. Youtube , blogi, inne

 7. Blog : www.deutschteam.wordpress.com

 8. platformy dzwonek.pl oraz ucze.pl

 9. www.goethe.de

 10. www.dw.com

 11. www.pasch-net.de

 12. www.vitaminde.de

 13. aplikacje: learningsapps, wordwall, wordle, addletters, PicCollage

 14. E-podrecznik

 15. Learningapps.org

 16. Wirdwall

 17. Edupuzle

 18. Szaloneliczby.pl

 19. Pisupisu.pl

 20. Matzoo

 21. Genial.ly,

 22.  Kahoot!,

 23.  LearningApps,

 24.  Padlet, Wakelet,

 25.  witryny Google,

 26. Office 365,

 27.  Quiziz,

 28. Testportal.pl,

 29. elt.oup.com,

 30. Baamboozle,

 31. Flipquiz,

 32. Freerice,

 33. Gamestolearnenglish.com,

 34. pearson.pl,

 35. anglomaniacy.pl,

 36. discoveryeducation.com,

 37. szlifujangielski.pl,

 38. Postcrossing,

 39. http://scholaris.pl/

 40. https://pazdro.com.pl

 41. https://learningapps.org/

 42. docwiczenia.pl

 43. mlodytechnik.pl

 44. Symulacje: phet.colorado.edu

 45. https://pazdro.com.pl

 46. docs.google.com

 47. mlodytechnik.pl

 48. ChemVlog.pl

 49. weirdscience.eu

 50. http://www.youtube.com/watch?v=FjlpkClHbYQ

 51. https://artsandculture.google.com/

 52. https://scratch.mit.edu/

 53. https://www.lulek.tv/games/category/51/inne-gry-i-zabawy?page=3.

 54. https://www.quizowa.pl/

 55. https://www.quizme.pl/

 56. https://www.thatquiz.org/pl/

 57. http://www.scholaris.pl/

 58. http://pisupisu.pl/

 59. www.youtube.com: Irena Stalko – Malechowski portal edukacyjny, Pan Belfer-szybka piłka z chemii, No i już Chemia, Chemiczny chichot, InfoPlus, Chemia z zasadami, Tomasz Rożek - Nauka. To Lubię, KursAr witbek, GabRose, Centrum Nauki Kopernik, Pałac Młodzieży w Katowicach

 

 1. Z platform internetowych korzystają:

  1. uczniowie;

  2. nauczyciele.

 

 1. Nauczyciele na w/w platformach mogą:

 

 1. prowadzić lekcje online;

 2. zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;

 3. zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;

 4. zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;

 5. zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

 1. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

 

 1. prowadzenie zajęć online;

 2. rozmowy telefoniczne z uczniami;

 3. rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

 4. prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;

 5. prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;

 

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 

 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych
  w pkt 8;

 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

 

 1. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

 

 • każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon) oraz przekazuje zgromadzone informacje uczącym).

 

 1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego o problemach związanych z uczestnictwem w zajęciach (brak odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).

 

 

§ 4.

 

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami

 

 1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez Mobidziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

 

 1. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez Dyrektora do szkoły.

 

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej przeprowadzane będą w formie video konferencji.

 

 1. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania stanowi podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych. Nauczyciele przesyłają na żądanie dyrektora scenariusze lekcji z danego dnia, zadania domowe przesłane uczniom oraz linki do lekcji on-line.

 

 1. Praca na odległość polega najczęściej na pracy w „programach chmurowych”, które zabezpieczone są w odpowiedni sposób hasłami.

 

 1. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.

 

§ 5.

 

Ocenianie uczniów w kształceniu na odległość

 

 1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w SP 36 w Tychach, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

 

  1. odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;

  2. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

  3. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;

  4. wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;

  5. testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

 

 1. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

 1. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

 

 1. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny pracy.

 

 1. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania SP 36 w Tychach przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym oraz stosowanie się do zasad netykiety obowiązującej w placówce.

 

 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

 

 1. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych
  w tygodniowym planie godzin zajęć.

 

 

§ 6.

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

 

  1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

  2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje się
   w Mobidzienniku.

  3. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności w trakcie lekcji
   on-line, lub w przypadku braku zajęć „na żywo” na podstawie odebranych w danym dniu do godziny 18.00 materiałów wysłanych uczniowi.

  4. W celu zapewnienia jakości i komfortu pracy uczniów, rodzic jest zobowiązany zapewnić dzieciom podczas zdalnej pracy mikrofony i kamery.

  5. Każdy nauczyciel w momencie braku kontaktu słuchowego i wizualnego z uczniem może wpisać mu nieobecność na lekcji a rodzic jest zobligowany do usprawiedliwienia.

  6. Uczeń posiadający sprzęt komputerowy lub tablet umożliwiający korzystanie
   z zajęć on-line lub któremu szkoła użyczyła taki sprzęt, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami uzgodnionymi przez rodzica z dyrektorem szkoły, jest zobowiązany do systematycznego udziału w zajęciach, zgodnie z planem ustalonym przez szkołę.

  7. W przypadku braku kontaktu z uczniem, wynikającym z niezgodnego
   z poleceniem nauczyciela wyłączeniem przez niego kamery i/lub mikrofonu oraz powtarzającego się braku reakcji na polecenia nauczyciela w czasie lekcji, nauczyciel ma prawo wpisać takiemu uczniowi nieobecność na tych lekcjach lub ocenić jego zachowanie wpisując w dzienniku elektronicznym stosowną uwagę i ewentualnie przesyłając do rodzica. Sytuacja nie dotyczy potwierdzonych problemów technicznych.

  8. Uczniowie mają obowiązek wielokrotnie codziennie sprawdzać skrzynkę z wiadomościami na Mobidzienniku oraz na TEAMS i wykonywać polecenia i zadania wskazane przez nauczyciela terminowo.

  9. Nauczyciele wysyłają materiały szkoleniowe w danym dniu pracy nie później jednak niż do godziny 9:00.

 

§ 7.

 

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców

 

 1. Rodzic / prawny opiekun ucznia ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na wiadomości nauczycieli, itp.).

 

 1. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Mobidziennik.

 

 1. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia . O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.

 

 1. Pedagodzy będą rozpoznawać problematyczną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno–psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

 

 1. Formy i harmonogram pracy pedagogów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

 

 1. Pedagodzy i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 1. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.

 

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają uczniów w nauce zdalnej przez kontrolowanie udziału w zajęciach lekcyjnych, wykonywania zadań, kontakty z nauczycielami.

 

 1. Zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się online.

§ 8.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach kształcenia na odległość (nauczania na odległość )

 2. Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom „regulamin” na indywidualne konta ucznia i rodzica w dzienniku Mobidziennik.

 3. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Zdalne nauczanie”.

 4. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.

 5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

 6. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań on-line, kont osobistych osobom trzecim.

 7. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom zadań, sprawdzianów pisemnych innych prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu, a przedstawione jako własne.

 8. Uczeń dokonujący wykroczeń o których mowa powyżej może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego - „wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd nauczyciela – funkcjonariusza publicznego” w trybie artykułu 272 Kodeksu karnego.

 9. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.

 10. Kontakt ze szkołą możliwy jest za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem: sp36@oswiata.tychy.pl oraz telefonicznie.

 

 

Załącznik nr 1

 

 1. W klasach I – III zajęcia lekcyjne odbywają się  zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 

 1. W klasach IV – VIII zajęcia lekcyjne odbywają się  zgodnie z poniższym harmonogramem godzin

 

 

 1. 7:20 – 7:50

 2. 8:00 – 8:30

 3. 8:55 – 9:25

 4. 9:50 – 10:20

 5. 10:45 – 11:15

 6. 11:45- 12:15

 7. 12:50 – 13:20

 8. 13:50 – 14:20

 9. 14:45 – 15:15

 10. 15:40 – 16:10

 11. 16:35 – 17:05

 

 

Załącznik nr 2

 

17 - 21 maja 2021 roku - praca w systemie stacjonarnym.

Klasa IVa

Klasa IVb

Klasa Va

Klasa VIa

Klasa VIb

Klasa VIc

Klasa VId

 

 

17 - 21 maja 2021 roku - praca z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Klasa VIe

Klasa VIIa

Klasa VIIb

Klasa VIIc

Klasa VIId

Klasa VIIIa

Klasa VIIIb

Klasa VIIIc

 

 

24 - 28 maja 2021 roku  w systemie stacjonarnym.

Klasa VIe

Klasa VIIa

Klasa VIIb

Klasa VIIc

Klasa VIId

Klasa VIIIa

Klasa VIIIb

Klasa VIIIc

 

 

24 - 28 maja 2021 roku praca z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Klasa IVa

Klasa IVb

Klasa Va

Klasa VIa

Klasa VIb

Klasa VIc

Klasa VId

 

 

 

 

Regulamin pracy szkoły w systemie kształcenia na odległość
wprowadzony w klasach I – VIII
w okresie od 22 marca 2021 roku 
w Szkole Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

 


§ 1.

 1. Regulamin organizacji pracy w systemie kształcenia na odległość określa formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach jej funkcjonowanie ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19 w okresie od 22 marca 2021 roku.

 2. Zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2021r. poz. 502), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2021r. poz. 651), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2021r. poz. 701) Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w SP36 w Tychach.

 3. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

 

§ 2.

Zasady organizacji pracy szkoły

 

 1. W okresie od 22.03.2021 roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego
   i opiekuńczego wygląda następująco:

 2. Zajęcia szkolne w klasach I - III prowadzone są w SP 36 w Tychach, prowadzone są w systemie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne), zgodnie z planem lekcji i harmonogramem godzin będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.

 3. Zajęcia szkolne w klasach IV - VIII prowadzone są w systemie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne), zgodnie z planem lekcji i harmonogramem godzin będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.

 4. Wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą miały formę kształcenia na odległość.Nauczyciel prowadzący powiadamia dzieci o godzinie spotkania.

 5. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.

 6. W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami, wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu.

 7. Uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Sposób, forma i termin konsultacji są ustalane bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym.

 8. Działalność stołówki szkolnej zostaje zawieszona.

 9. Biblioteka szkolna jest czynna w wyznaczonym dniu, tj. poniedziałek 10.00-14.00, wtorek 10.00-14.00, Środa 10.30-16.30, czwartek 8.00-12.00, piątek 8.00-12.00. Umożliwia wypożyczanie książek z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 10. Zajęcia lekcyjne w formie kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) trwają 45 minut - w tym 30 minut lekcji on-line na platformie TEAMS i 15 minut pracy samodzielnej ucznia. Przerwy lekcyjne wynoszą minimum 10 minut.

 11. Początek każdej lekcji rozpoczyna się o tej samej godzinie, co lekcje stacjonarne.

 12. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zasadach określonych na dzień 1 września 2020.

 13. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym i wytycznymi MEiN

 14. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej i stałej sali.

 15. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 16. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole są otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

 17. Obowiązuje zachowanie dystansu między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

 18. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;

 19. Szkolni pedagodzy pełnią  codzienne dwugodzinny dyżur konsultacyjny. W razie zaistnienia potrzeby rozmowy z pedagogiem szkolnym,  należy wcześniej zgłosić  chęć spotkania poprzez mobidziennik w celu ustalenia konkretnego terminu.

 20. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 9.00 do 13.00.

 

§ 3.

 

Kształcenie na odległość (nauczanie zdalne) i zasady jego prowadzenia

 

 1. W okresie całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) w klasach I – III i IV – VIII.

 2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest MobiDziennik oraz Pakiet Office 365 w tym TEAMS.

 3. W dzienniku elektronicznym oraz na platformie TEAMS założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów.

 4. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy Mobidziennika oraz narzędzi Office 365.

 5. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in:

 

 1. Z platform internetowych korzystają:

 • uczniowie;

 • nauczyciele.

 1. Nauczyciele na w/w platformach mogą: prowadzić lekcje online;

 • zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;

 • zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;

 • zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych
  z materiałami edukacyjnymi;

 • zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

 1. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

 • prowadzenie zajęć online;

 • rozmowy telefoniczne z uczniami;

 • rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

 • prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;

 • prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych
  w pkt 8;

 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

 1. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

 • każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon) oraz przekazuje zgromadzone informacje uczącym).

 1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego o problemach związanych z uczestnictwem
  w zajęciach (brak odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).

 

§ 4.

 

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami

 

 1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez Mobidziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

 3. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez Dyrektora do szkoły.

 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej przeprowadzane będą w formie video konferencji.

 5. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

 6. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 7. Dokumentowanie przebiegu nauczania stanowi podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych. Nauczyciele przesyłają na żądanie dyrektora scenariusze lekcji z danego dnia, zadania domowe przesłane uczniom oraz linki do lekcji on-line.

 

 1. Praca na odległość polega najczęściej na pracy w „programach chmurowych”, które zabezpieczone są w odpowiedni sposób hasłami.

 2. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.

 

§ 5.

Ocenianie uczniów w kształceniu na odległość

 

 1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w SP 36 w Tychach, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

 • odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;

 • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

 • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;

 • wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;

 • testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

 1. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 2. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

 3. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny pracy.

 4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

 5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania SP 36 w Tychach przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym oraz stosowanie się do zasad netykiety obowiązującej w placówce..

 6. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

 7. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

 

§ 6.

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje się
  w Mobidzienniku.

 3. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności w trakcie lekcji
  on-line, lub w przypadku braku zajęć „na żywo” na podstawie odebranych w danym dniu do godziny 18.00 materiałów wysłanych uczniowi.

 4. W celu zapewnienia jakości i komfortu pracy uczniów, rodzic jest zobowiązany zapewnić dzieciom podczas zdalnej pracy mikrofony i kamery.

 5. Każdy nauczyciel w momencie braku kontaktu słuchowego i wizualnego z uczniem może wpisać mu nieobecność na lekcji a rodzic jest zobligowany do usprawiedliwienia.

 6. Uczeń posiadający sprzęt komputerowy lub tablet umożliwiający korzystanie
  z zajęć on-line lub któremu szkoła użyczyła taki sprzęt, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami uzgodnionymi przez rodzica z dyrektorem szkoły, jest zobowiązany do systematycznego udziału w zajęciach, zgodnie z planem ustalonym przez szkołę.

 7. W przypadku braku kontaktu z uczniem, wynikającym z niezgodnego
  z poleceniem nauczyciela wyłączeniem przez niego kamery i/lub mikrofonu oraz powtarzającego się braku reakcji na polecenia nauczyciela w czasie lekcji, nauczyciel ma prawo wpisać takiemu uczniowi nieobecność na tych lekcjach lub ocenić jego zachowanie wpisując w dzienniku elektronicznym stosowną uwagę i ewentualnie przesyłając do rodzica. Sytuacja nie dotyczy potwierdzonych problemów technicznych.

 8. Uczniowie mają obowiązek wielokrotnie codziennie sprawdzać skrzynkę z wiadomościami na Mobidzienniku oraz na TEAMS i wykonywać polecenia i zadania wskazane przez nauczyciela terminowo.

 9. Nauczyciele wysyłają materiały szkoleniowe w danym dniu pracy nie później jednak niż do godziny 9:00.

 

§ 7.

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców

 

 1. Rodzic / prawny opiekun ucznia ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na wiadomości nauczycieli, itp.).

 

 1. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Mobidziennik.

 2. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia . O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.

 3. Pedagodzy będą rozpoznawać problematyczną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno–psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

 4. Formy i harmonogram pracy pedagogów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

 5. Pedagodzy i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

 6. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.

 7. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają uczniów w nauce zdalnej przez kontrolowanie udziału w zajęciach lekcyjnych, wykonywania zadań, kontakty z nauczycielami.

 8. Zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się online.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach kształcenia na odległość (nauczania na odległość )

 2. Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom „regulamin” na indywidualne konta ucznia i rodzica w dzienniku Mobidziennik.

 3. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Zdalne nauczanie”.

 4. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.

 5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

 6. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań on-line, kont osobistych osobom trzecim.

 7. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom zadań, sprawdzianów pisemnych innych prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu, a przedstawione jako własne.

 8. Uczeń dokonujący wykroczeń o których mowa powyżej może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego - „wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd nauczyciela – funkcjonariusza publicznego” w trybie artykułu 272 Kodeksu karnego.

 9. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.

 10. Kontakt ze szkołą możliwy jest za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem: sp36@oswiata.tychy.pl oraz telefonicznie.

 

Załącznik do regulaminu:

 

 1. W klasach I – VIII zajęcia lekcyjne mają formę online i odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem godzin .Trwają 45 minut - w tym 30 minut lekcji on-line na platformie TEAMS i 15 minut pracy samodzielnej ucznia. Przerwy lekcyjne wynoszą minimum 10 minut.

 

 

 1. 7:20 – 7:50

 2. 8:00 – 8:30

 3. 8:55 – 9:25

 4. 9:50 – 10:20

 5. 10:45 – 11:15

 6. 11:45- 12:15

 7. 12:50 – 13:20

 8. 13:50 – 14:20

 9. 14:45 – 15:15

 10. 15:40 – 16:10

 11. 16:35 – 17:05

 

Regulamin pracy szkoły w systemie kształcenia na odległość

wprowadzony w klasach IV - VIII

w okresie od 18 stycznia 2021 roku

w Szkole Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

 

 


§ 1.

 

 1. Regulamin organizacji pracy w systemie kształcenia na odległość określa formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach jej funkcjonowanie ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19 w okresie od 18 stycznia 2021 roku.
 2. Zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z  dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2021r. poz. 92) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia5 listopada 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960).
 3. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w SP36 w Tychach.
 4. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

 

§ 2.

 

Zasady organizacji pracy szkoły

 

 1. W okresie od 18.01.2021 roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:
 1. Zajęcia szkolne w klasach I - III prowadzone są w SP 36 w Tychach, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Zajęcia odbywają się w przydzielonych salach i zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym na dzień 1 września.
 2. Zajęcia szkolne w klasach IV - VIII prowadzone są w systemie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne), zgodnie z planem lekcji i harmonogramem godzin będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą miały formę kształcenia na odległość.
 4. Stołówka szkolna pracuje w wyznaczonych godzinach.
 5. Biblioteka szkolna jest czynna w wyznaczonych godzinach.
 6. Świetlica szkolna pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020.
 7. Zajęcia lekcyjne w formie kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) trwają 45 minut, - w tym 30 minut lekcji on line na platformie TEAMS i 15 minut pracy samodzielnej ucznia.  Przerwy lekcyjne wynoszą minimum 10 minut.
 8. Początek każdej lekcji rozpoczyna się o tej samej godzinie, co lekcje stacjonarne (za wyjątkiem lekcji 0);
 9. Lekcje w klasach IV – VIII prowadzone są według harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 10. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
 11. Praca pedagogów szkolnych pozostaje bez zmian.
 12. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.
 13. W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu.
 14. Nauczyciele prowadzący zarówno zajęcia w klasach I –III i w klasach IV –VIII pracują i stacjonarnie, i online.

 

§ 3.

 

Kształcenie na odległość (nauczanie zdalne) i zasady jego prowadzenia

 

 1. W okresie częściowego czasowego i całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) w klasach IV – VIII.

 

 1. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest MobiDziennik oraz Pakiet Office 365 w tym TEAMS.

 

 1. W dzienniku elektronicznym oraz na platformie TEAMS założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów.

 

 1. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy Mobidziennika oraz narzędzi Office 365.

 

 1. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in:

 

 

 1. Z platform internetowych korzystają:
  1. uczniowie;
  2. nauczyciele.

 

 1. Nauczyciele na w/w platformach mogą:

 

 • prowadzić lekcje online;
 • zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;
 • zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;
 • zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;
 • zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.
 • Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

 

 1. prowadzenie zajęć online;
 2. rozmowy telefoniczne z uczniami;
 3. rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
 4. prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;
 5. prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;

 

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 

 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych
  w pkt 8;
 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

 

 1. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

 

 • każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon) oraz przekazuje zgromadzone informacje uczącym).

 

 • Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego o problemach związanych z uczestnictwem w zajęciach (brak odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).

 

 

§ 4.

 

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami

 

 1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez Mobidziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

 

 1. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez Dyrektora do szkoły.

 

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej przeprowadzane będą w formie video konferencji.

 

 1. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania stanowi podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych. Nauczyciele przesyłają na żądanie dyrektora scenariusze lekcji z danego dnia, zadania domowe przesłane uczniom oraz linki do lekcji on-line.

 

 1. Praca na odległość polega najczęściej na pracy w „programach chmurowych”, które zabezpieczone są w odpowiedni sposób hasłami.

 

 1. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.

 

 

§ 5.

 

Ocenianie uczniów w kształceniu na odległość

 

 1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w SP 36 w Tychach, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

 

  1. odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;
  2. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
  3. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;
  4. wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;
  5. testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

 

 1. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

 1. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

 

 1. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny pracy.

 

 1. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania SP 36 w Tychach przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym oraz stosowanie się do zasad netykiety obowiązującej w placówce..

 

 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

 

 1. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

 

§ 6.

 

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności
  i wpisuje się w Mobidzienniku.

 3. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności
  w trakcie lekcji on-line, lub w przypadku braku zajęć „na żywo” na podstawie odebranych w danym dniu do godziny 18.00 materiałów wysłanych uczniowi.

 4. W celu zapewnienia jakości i komfortu pracy uczniów, rodzic jest zobowiązany zapewnić dzieciom podczas zdalnej pracy mikrofony i kamery. 

 5. Każdy nauczyciel w momencie braku kontaktu słuchowego i wizualnego
  z uczniem może wpisać mu nieobecność na lekcji a rodzic jest zobligowany do usprawiedliwienia.

 6. Uczeń posiadający sprzęt komputerowy lub tablet umożliwiający korzystanie
  z zajęć on-line lub któremu szkoła użyczyła taki sprzęt, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami uzgodnionymi przez rodzica z dyrektorem szkoły, jest zobowiązany do systematycznego udziału w zajęciach, zgodnie z planem ustalonym przez szkołę.

 7. W przypadku braku kontaktu z uczniem, wynikającym z niezgodnego
  z poleceniem nauczyciela wyłączeniem przez niego kamery i/lub mikrofonu oraz powtarzającego się braku reakcji na polecenia nauczyciela w czasie lekcji, nauczyciel ma prawo wpisać takiemu uczniowi nieobecność na tych lekcjach lub ocenić jego zachowanie wpisując w dzienniku elektronicznym stosowną uwagę
  i ewentualnie przesyłając do rodzica. Sytuacja nie dotyczy potwierdzonych problemów technicznych.

 8. Uczniowie mają obowiązek wielokrotnie codziennie sprawdzać skrzynkę
  z wiadomościami na Mobidzienniku oraz na TEAMS i wykonywać polecenia
  i zadania wskazane przez nauczyciela terminowo.

 

 1. Nauczyciele wysyłają materiały szkoleniowe w danym dniu pracy nie później jednak niż do godziny 9:00.

 

 

§ 7.

 

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców

 

 1. Rodzic / prawny opiekun ucznia ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na wiadomości nauczycieli, itp.).

 

 1. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Mobidziennik.

 

 1. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia . O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.

 

 1. Pedagodzy będą rozpoznawać problematyczną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno–psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

 

 1. Formy i harmonogram pracy pedagogów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

 

 1. Pedagodzy i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 1. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.

 

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają uczniów w nauce zdalnej przez kontrolowanie udziału w zajęciach lekcyjnych, wykonywania zadań, kontakty z nauczycielami.

 

 1. Zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się online.

 

 

§ 8.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach kształcenia na odległość (nauczania na odległość )
 2. Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom „regulamin” na indywidualne konta ucznia i rodzica w dzienniku Mobidziennik.
 3. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Zdalne nauczanie”.
 4. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.
 5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.
 6. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań on-line, kont osobistych osobom trzecim.
 7. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom zadań, sprawdzianów pisemnych innych prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu, a przedstawione jako własne.
 8. Uczeń dokonujący wykroczeń o których mowa powyżej może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego - „wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd nauczyciela – funkcjonariusza publicznego” w trybie artykułu 272 Kodeksu karnego.
 9. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.
 10. Kontakt ze szkołą możliwy jest za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem: sp36@oswiata.tychy.pl oraz telefonicznie.

 

 

Załącznik do regulaminu:

 

 1. W klasach I – III zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 

 1. W klasach IV – VIII zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem godzin

 

 

 1. 7:20 – 7:50
 2. 8:00 – 8:30
 3. 8:55 – 9:25
 4. 9:50 – 10:20
 5. 10:45 – 11:15
 6. 11:45- 12:15
 7. 12:50 – 13:20
 8. 13:50 – 14:20
 9. 14:45 – 15:15
 10. 15:40 – 16:10
 11. 16:35 – 17:05

 

Regulamin pracy szkoły w systemie kształcenia na odległość

wprowadzony w klasach I – III i IV - VIII

w okresie od 9 listopada 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku

w Szkole Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
 

 

 

§ 1.

 

 1. Regulamin organizacji pracy w systemie kształcenia na odległość określa formy
  i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach jej funkcjonowanie ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19 w okresie od
  9 listopada 2020 roku 3 stycznia 2021 roku.

 2. Zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1870), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 5 listopada 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 2087)

 3. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w SP36 w Tychach.

 4. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

 

§ 2.

 

Zasady organizacji pracy szkoły

 

 1. W okresie od 09.11.2020 do 3.01.2021 roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:

 • Zajęcia szkolne w klasach I - III prowadzone są w systemie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne), zgodnie z planem lekcji i harmonogramem godzin obowiązującym od 1 września 2020 roku
 • Zajęcia szkolne w klasach IV - VIII prowadzone są w systemie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne), zgodnie z planem lekcji i harmonogramem godzin obowiązującym od 1 września 2020 roku.
 • Wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą miały formę kształcenia na odległość. Nauczyciel prowadzący powiadamia dzieci o godzinie spotkania.
 • Uczniowie mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.
 •  W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami, wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu.
 • Uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji
 • z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Sposób, forma i termin konsultacji są ustalane bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym.
 • Działalność stołówki szkolnej zostaje zawieszona.
 • Biblioteka szkolna jest czynna w wyznaczonym dniu, tj. w środę w godzinach 10.00 – 17.00. Umożliwia wypożyczanie książek z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 • Zajęcia lekcyjne w formie kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) trwają 45 minut - w tym 30 minut lekcji on-line na platformie TEAMS i 15 minut pracy samodzielnej ucznia. Przerwy lekcyjne wynoszą minimum 10 minut.
 • Początek każdej lekcji rozpoczyna się o tej samej godzinie, co lekcje stacjonarne.
 • Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zasadach określonych na dzień 1 września 2020.
 • Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku liczby większej niż 12 uczniów (max.14) - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci w szkole: jedna grupa=jedna sala.
 • Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej i stałej sali.
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby
 • w szkole są otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).
 • Obowiązuje zachowanie dystansu między uczniami/pracownikami
 • w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).
 • Spożywanie posiłków powinno odbywa się w tych samych grupach,
 • w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku w stołówce nie mają ze sobą kontaktu i nie siedzą przy tych samych stolikach. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci spożywają posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki przynoszone są w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.
 • Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
 •  Szkolni pedagodzy pełnią dyżury w szkole w określonych dniach i godzinach: wtorek – 8.45 – 11.30, czwartek – 14.00 – 17.00.
 •  Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 9.00 do 13.00. Petenci przyjmowani są we wtorki w godzinach 9.30 – 13.00 oraz we czwartki w godzinach 9.30 – 13.00.

 

 

§ 3.

 

Kształcenie na odległość (nauczanie zdalne) i zasady jego prowadzenia

 

 1. W okresie całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) w klasach I – III i IV – VIII.

 

 1. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest MobiDziennik oraz Pakiet Office 365 w tym TEAMS.

 

 1. W dzienniku elektronicznym oraz na platformie TEAMS założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów.

 

 1. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy Mobidziennika oraz narzędzi Office 365.

 

 1. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in:

 

 

 1. Z platform internetowych korzystają:

  1. uczniowie;

  2. nauczyciele.

 

 1. Nauczyciele na w/w platformach mogą:

 

 1. prowadzić lekcje online;

 2. zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;

 3. zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;

 4. zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych
  z materiałami edukacyjnymi;

 5. zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

 1. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

 

 1. prowadzenie zajęć online;

 2. rozmowy telefoniczne z uczniami;

 3. rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

 4. prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;

 5. prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;

 

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 

 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych
  w pkt 8;

 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

 

 1. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

 

 • każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon) oraz przekazuje zgromadzone informacje uczącym).

 

 1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego o problemach związanych z uczestnictwem
  w zajęciach (brak odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).

 

 

§ 4.

 

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami

 

 1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez Mobidziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

 

 1. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez Dyrektora do szkoły.

 

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej przeprowadzane będą w formie video konferencji.

 

 1. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania stanowi podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych. Nauczyciele przesyłają na żądanie dyrektora scenariusze lekcji
  z danego dnia, zadania domowe przesłane uczniom oraz linki do lekcji on-line.

 

 1. Praca na odległość polega najczęściej na pracy w „programach chmurowych”, które zabezpieczone są w odpowiedni sposób hasłami.

 

 1. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej
  u pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.


 

 

§ 5.

 

Ocenianie uczniów w kształceniu na odległość

 

 1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w SP 36 w Tychach, z uwzględnieniem w szczególności:

 • co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

 • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

 • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;

 • wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;

 • testy udostępnione na wybranej platformie

 • odpowiedzi ustne w czasie zajęć lub w trakcie rozmów telefonicznych;

 

 1. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

 1. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

 

 1. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny pracy.

 

 1. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

 

 1. W okresie całkowitego ograniczenia funkcjonowania SP 36 w Tychach przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność
  w nauczaniu zdalnym oraz stosowanie się do zasad netykiety obowiązującej
  w placówce.

 

 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

 

 1. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć oraz w trakcie konsultacji on-line wyznaczonych przez nauczyciela.

 

§ 6.

 

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności
  i wpisuje się w Mobidzienniku.

 3. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności
  w trakcie lekcji on-line, lub w przypadku braku zajęć „na żywo” na podstawie odebranych w danym dniu do godziny 18.00 materiałów wysłanych uczniowi.

 4. W celu zapewnienia jakości i komfortu pracy uczniów, rodzic jest zobowiązany zapewnić dzieciom podczas zdalnej pracy mikrofony i kamery. Podczas zajęć uczeń musi być co najmniej słyszalny przez nauczyciela.

 5. Każdy nauczyciel w momencie braku kontaktu słuchowego i wizualnego
  z uczniem może wpisać mu nieobecność na lekcji a rodzic jest zobligowany do usprawiedliwienia.

 6. Uczeń posiadający sprzęt komputerowy lub tablet umożliwiający korzystanie
  z zajęć on-line lub któremu szkoła użyczyła taki sprzęt, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami uzgodnionymi przez rodzica z dyrektorem szkoły, jest zobowiązany do systematycznego udziału w zajęciach, zgodnie z planem ustalonym przez szkołę.

 7. W przypadku braku kontaktu z uczniem, wynikającym z niezgodnego
  z poleceniem nauczyciela wyłączeniem przez niego kamery i/lub mikrofonu oraz powtarzającego się braku reakcji na polecenia nauczyciela w czasie lekcji, nauczyciel ma prawo wpisać takiemu uczniowi nieobecność na tych lekcjach lub ocenić jego zachowanie wpisując w dzienniku elektronicznym stosowną uwagę
  i ewentualnie przesyłając do rodzica. Sytuacja nie dotyczy potwierdzonych problemów technicznych.

 8. Uczniowie mają obowiązek wielokrotnie codziennie sprawdzać skrzynkę
  z wiadomościami na Mobidzienniku oraz na TEAMS i wykonywać polecenia
  i zadania wskazane przez nauczyciela terminowo.

 

 1. Nauczyciele wysyłają materiały szkoleniowe w danym dniu pracy nie później jednak niż do godziny 9:00.

 

 

§ 7.

 

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców

 

 1. Rodzic / prawny opiekun ucznia ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na wiadomości nauczycieli, itp.).

 

 1. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Mobidziennik.

 

 1. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia. O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.

 

 1. Pedagodzy będą rozpoznawać problematyczną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno–psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

 

 1. Formy i harmonogram pracy pedagogów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

 

 1. Pedagodzy i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 1. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.

 

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają uczniów w nauce zdalnej przez kontrolowanie udziału w zajęciach lekcyjnych, wykonywania zadań, kontakty z nauczycielami.

 

 1. Zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się online.

 

 

§ 8.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców
  o zasadach kształcenia na odległość (nauczania na odległość )

 2. Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom „regulamin” na indywidualne konta ucznia i rodzica w dzienniku Mobidziennik.

 3. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły
  w zakładce ,,Zdalne nauczanie”.

 4. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.

 5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

 6. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań on-line, kont osobistych osobom trzecim.

 7. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom zadań, sprawdzianów pisemnych innych prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu,
  a przedstawione jako własne.

 8. Uczeń dokonujący wykroczeń o których mowa powyżej może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego - „wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd nauczyciela – funkcjonariusza publicznego” w trybie artykułu 272 Kodeksu karnego.

 9. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.

 10. Kontakt ze szkołą możliwy jest za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem: sp36@oswiata.tychy.pl oraz telefonicznie.

 

 

Regulamin pracy szkoły w systemie kształcenia na odległość

wprowadzony w klasach IV - VIII

w okresie od 24 października 2020 roku do 8 listopada 2020 roku

w Szkole Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach
 

 

 


§ 1.

 

 1. Regulamin organizacji pracy w systemie kształcenia na odległość określa formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach jej funkcjonowanie ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19  w okresie od 24 października 2020 roku 8 listopada 2020 roku.

 2. Częściowe zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r (Dz.U. z 2020r. poz. 1870)

 3. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w SP36 w Tychach.

 4. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

 

§ 2.

 

Zasady organizacji pracy szkoły

 

 1. W okresie od 24.10.2020 do 8.11.2020  roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:

 1. Zajęcia szkolne w klasach I - III prowadzone są w SP 36 w Tychach, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Zajęcia odbywają się w przydzielonych salach i zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym na dzień 1 września.

 2. Zajęcia szkolne w klasach IV - VIII prowadzone są w systemie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne), zgodnie z planem lekcji i harmonogramem godzin będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.

 3. Wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą miały formę kształcenia na odległość.

 4. Stołówka szkolna pracuje w wyznaczonych godzinach.

 5. Biblioteka szkolna jest czynna w wyznaczonych godzinach.

 6. Świetlica szkolna pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020.

 7. Zajęcia lekcyjne w formie kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne) trwają 30 minut, natomiast przerwy lekcyjne wynoszą minimum 15 minut,

 8. Początek każdej lekcji rozpoczyna się o tej samej godzinie, co lekcje stacjonarne (za wyjątkiem lekcji 0);

 9. Lekcje w klasach IV – VIII prowadzone są według harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 10. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;

 11. Praca pedagogów szkolnych pozostaje bez zmian.

 12. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.

 13. W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu.

 14. Nauczyciele prowadzący zarówno zajęcia w klasach I –III i w klasach IV –VIII stacjonarnie lub online.

 

§ 3.

 

Kształcenie na odległość (nauczanie zdalne) i zasady jego prowadzenia

 

 1. W okresie częściowego czasowego i całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość ( nauczanie zdalne)  w klasach IV – VIII.

 

 1. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest MobiDziennik oraz Pakiet Office 365 w tym TEAMS.

 

 1. W dzienniku elektronicznym oraz na platformie TEAMS założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów.

 

 1. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy Mobidziennika oraz narzędzi Office 365.

 

 1. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in:

 

 

 1. Z platform internetowych korzystają:

  1. uczniowie;

  2. nauczyciele.

 

 1. Nauczyciele na w/w platformach mogą:

 

 • prowadzić lekcje online;

 • zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;

 • zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;

 • zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;

 • zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

 • Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

 

 1. prowadzenie zajęć online;

 2. rozmowy telefoniczne z uczniami;

 3. rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

 4. prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;

 5. prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;

 

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 

 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych
  w pkt 8;

 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

 

 1. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

 

 • każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon) oraz przekazuje zgromadzone informacje uczącym).

 

 • Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego o problemach związanych z uczestnictwem w zajęciach (brak odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).

 

 

§ 4.

 

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami

 

 1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez Mobidziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

 

 1. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez Dyrektora do szkoły.

 

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej przeprowadzane będą w formie video konferencji.

 

 1. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania stanowi podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych. Nauczyciele przesyłają na żądanie dyrektora scenariusze lekcji z danego dnia, zadania domowe przesłane uczniom oraz linki do lekcji on-line.

 

 1. Praca na odległość polega najczęściej na pracy w „programach chmurowych”, które zabezpieczone są w odpowiedni sposób hasłami.

 

 1. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.


 

 

§ 5.

 

Ocenianie uczniów w kształceniu na odległość

 

 1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w SP 36 w Tychach, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

 

  1. odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;

  2. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

  3. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;

  4. wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;

  5. testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

 

 1. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

 1. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

 

 1. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny pracy.

 

 1. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania SP 36 w Tychach przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym oraz stosowanie się do zasad netykiety obowiązującej w placówce..

 

 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

 

 1. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych
  w tygodniowym planie godzin zajęć.

 

§ 6.

 

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje się w Mobidzienniku.

 

 1. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności w trakcie lekcji on-line, lub w przypadku braku zajęć „na żywo” na podstawie odebranych w danym dniu do godziny 18.00 materiałów wysłanych uczniowi.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek wielokrotnie codziennie sprawdzać skrzynkę z wiadomościami na Mobidzienniku oraz na TEAMS i wykonywać polecenia i zadania wskazane przez nauczyciela terminowo.

 

 1. Nauczyciele wysyłają materiały szkoleniowe w danym dniu pracy nie później jednak niż do godziny 9:00.

 

 

§ 7.

 

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców

 

 1. Rodzic / prawny opiekun ucznia ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na wiadomości nauczycieli, itp.).

 

 1. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Mobidziennik.

 

 1. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia . O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.

 

 1. Pedagodzy będą rozpoznawać problematyczną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno–psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

 

 1. Formy i harmonogram pracy pedagogów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

 

 1. Pedagodzy i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 1. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.

 

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają uczniów w nauce zdalnej przez kontrolowanie udziału w zajęciach lekcyjnych, wykonywania zadań, kontakty z nauczycielami.

 

 1. Zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się online.

 

 

§ 8.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach kształcenia na odległość (nauczania na odległość )

 2. Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom „regulamin” na indywidualne konta ucznia i rodzica w dzienniku Mobidziennik.

 3. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Zdalne nauczanie”.

 4. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.

 5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

 6. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań on-line, kont osobistych osobom trzecim.

 7. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom zadań, sprawdzianów pisemnych innych prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu, a przedstawione jako własne.

 8. Uczeń dokonujący wykroczeń o których mowa powyżej może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego - „wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd nauczyciela – funkcjonariusza publicznego” w trybie artykułu 272 Kodeksu karnego.

 9. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.

 10. Kontakt ze szkołą możliwy jest za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem: sp36@oswiata.tychy.pl oraz telefonicznie.

 

 

Załącznik do regulaminu:

 

 1. W klasach I – III zajęcia lekcyjne odbywają się  zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 

 1. W klasach IV – VIII zajęcia lekcyjne odbywają się  zgodnie z poniższym harmonogramem godzin

 

 

 1. 7:20 – 7:50

 2. 8:00 – 8:30

 3. 8:55 – 9:25

 4. 9:50 – 10:20

 5. 10:45 – 11:15

 6. 11:45- 12:15

 7. 12:50 – 13:20

 8. 13:50 – 14:20

 9. 14:45 – 15:15

 10. 15:40 – 16:10

 11. 16:35 – 17:05

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :