Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

NAZWA PROJEKTU: „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy

 

NAZWA BENEFICJENTA: Miasto Tychy

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  02.03.2015 – 15.11.2015.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt obejmuje doposażenie 116 pracowni języków obcych i pracowni matematyczno-przyrodniczych w 33 tyskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zespołach szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny w tym urządzenia multimedialne, meble szkolne oraz inne elementy wyposażenia. Realizacja projektu zapewni racjonalne zorganizowanie procesu kształcenia w szkole poprzez zapewnienie materialnego środowiska edukacyjnego czyli odpowiedniego wyposażenia istniejących pomieszczeń dydaktycznych wraz z niezbędną obudową medialną. Podjęte rozwiązania wpłyną na poprawę warunków i jakości nauczania tyskich uczniów.

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 3 185 352,32 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 705 475,47 zł

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

 

"Wyposażenie pracowni  do nauki przedmiotów  matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy"

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

Tytuł :„TRACES OF EUROPE, ŚLADY EUROPY ”

Czas trwania : 3 lata, start: wrzesień 2016

Budżet: 29 900 euro

6 krajów partnerskich: ISLANDIA, WŁOCHY, ANGLIA, RUMUNIA, NORWEGIA, POLSKA.

 

Założenia projektu:

Projekt ma na celu wymianę i wdrażanie innowacyjnych metod umożliwiając tym samym rozwój u uczniów ośmiu kluczowych kompetencji EUROPA 2020,

tj. komunikacji w języku ojczystym, komunikacji w języku obcym, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności społecznych, umiejętności uczenia się, umiejętności korzystania z TIK-u, poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości, umiejętności kulturowych i ich wyrażania poprzez sztukę, muzykę, taniec itd. Każdy z krajów jest ekspertem w jakiejś innowacyjnej metodzie służącej opanowaniu jednej z wyżej wymienionych kompetencji.

 

Nasza szkoła ma być ekspertem w zakresie nauczania języków obcych metodą GBL (ang. game-based learning), czyli za pomocą gier (głównie

z wykorzystaniem TIK-u, ale nie tylko).

W ciągu 3 lat zaplanowaliśmy 3 spotkania transnarodowe (organizacyjno-robocze), 6 spotkań szkoleniowych dla kadry nauczycielskiej, oraz 1 spotkanie dla uczniów.

Plan poniżej:

 

Rok  szkolny 2016/2017

1) Norwegia- spotkanie transnarodowe  - 3 nauczycieli

2) Włochy - spotkanie szkoleniowe dotyczące TIK-u - 2 nauczycieli

3) Islandia - spotkanie szkoleniowe dotyczące nauczania czytania

(język ojczysty) - 2 nauczycieli

 

Rok szkolny 2017/2018

4) Polska - spotkanie szkoleniowe dotyczące nauczania języków obcych

5) Włochy - spotkanie transnarodowe - 3 nauczycieli

6) Anglia - spotkanie szkoleniowe dotyczące umiejętności społecznych

– 2 nauczycieli

 

Rok szkolny 2018/2019

7) Rumunia-spotkanie szkoleniowe dotyczące umiejętności społecznych i świadomości kulturowej

8)Norwegia-spotkanie szkoleniowe dotyczące matematyki i przyrody

9) Anglia-tydzień europejski - spotkanie dla dzieci

10) Islandia - spotkanie transnarodowe, podsumowujące projekt.

Podczas spotkań szkoleniowych trwających  około 5 dni planujemy:

 

1)wymianę dobrych praktyk dotyczących  wybranej kompetencji

2) udział w szkoleniu dotyczącym pracy innowacyjną metodą w zakresie danej kompetencji

3) praca z uczniami danego kraju- praktyczna część wdrażania metody/dobrych praktyk

4) przygotowanie scenariuszy zajęć, które będziemy realizować po powrocie do domu

5) umieszczenie śladu (TRACE) w miejscu publicznym

6) Spotkanie z rodzicami promujące program Erasmus +

Po powrocie ze szkolenia dzielimy się wiedzą z resztą grona.

 

Przez kolejne 3-4 miesiące po każdym spotkaniu wdrażamy metodę zaprezentowaną przez dany kraj oraz dobre praktyki od pozostałych partnerów, a następnie dokonujemy ewaluacji. W międzyczasie na stronie projektu publikujemy scenariusze zajęć, gotowe ćwiczenia, pomysły, refleksje dotyczące danej metody lub kompetencji.

Planujemy również kilka spotkań online z uczniami (Skype, etwinning), a także prezentacje dotyczące kultury danego kraju.

 

Tytułowy ŚLAD (TRACE) jest czymś co ma pozostać na trwałe w pamięci osób dotkniętych bezpośrednio oraz niebezpośrednio przez projekt, tj. nauczycieli (nowe metody, umiejętności, doświadczenia), uczniów (nowe kompetencje) , rodzin, władz miasta, przechodniów mijających ślad - pomnik pozostawiony w miejscu  publicznym, który ma symbolizować jedność Europy i zamiłowanie do nauki. (Love for learning).

 ERASMUS +

Z przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła

otrzymała fundusze na realizację projektu

Erasmus + Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji

i wymiana dobrych praktyk.

 

 O projekcie Erasmus +

W dniach od 2 do 6 listopada 2016r. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach uczestniczyli w spotkaniu transnarodowym w Sandnes w Norwegii, w ramach realizowanego projektu Erasmus +.  Wspólnie z nauczycielami ze  szkół podstawowych z Norwegii, Islandii, Włoch oraz wychowawcami przedszkola w Rumunii opracowali plan działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu na najbliższy rok szkolny. Efektem spotkania było wypracowanie narzędzi diagnostycznych dotyczących funkcjonowania systemów oświaty w różnych krajach europejskich oraz wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli o samym projekcie Erasmus +. Ponadto dzięki działaniom zespołu włoskiego powstała anglojęzyczna strona internetowa  http://vittovolte.wixsite.com/tracesofeurope  , gdzie na bieżąco można śledzić podejmowane przez szkoły uczestniczące zadania.

Wizyta w Norwegii

HAPPY DANCE

Uczniowie klas młodszych i starszych pokazali, że są utalentowani nie tylko językowo, ale potrafią też świetnie tańczyć. W ramach programu Erasmus+, nasza szkoła oraz pozostałe współpracujące z nami placówki zagraniczne, przygotowały teledysk do piosenki Happy Dance. W pierwszej kolejności, na lekcjach języka angielskiego uczniowie poznali tekst i choreografię oraz nauczyli się jak pozdrowić swoich kolegów z Norwegii, Islandii, Rumuni i Włoch w ich ojczystych językach. Następnie, wszyscy spotkaliśmy się na korytarzu i wspólnie wykonaliśmy utwór Happy Dance. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć co nagrały dla nas pozostałe szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :