Ocenianie kształtujące

Dobra praktyka

Moduł IV..............informacja zwrotna od ucznia dla nauczyciela

 

Niezależnie od skuteczności uczenia na poszczególnych lekcjach i dobrej atmosfery pracy, warto na koniec semestru lub roku szkolnego zapytać uczniów, co sądzą o naszych zajęciach. W ten sposób dowiemy się, dzieki czemu uczniowie uczą się skutecznie i jak możemy modyfikować własny sposób uczenia.

Moduł V..........rozdzielenie OK od OS

 

Informacja zwrotna (ocena kształtująca)  jest częścią procesu uczenia się, pomaga uczniowi się uczyć, wskazuje, co już zostało osiągnięte, a co i jak należy poprawić. Ocena sumująca, to ocena określająca efekt: poziom wiedzy ucznia z danego tematu na końcu procesu uczenia się.

Ocenę kształtującą można porównać do próbowania potrawy przez kucharza podczas jej przygotowywania, a ocenę sumującą – do próbowania tej potrawy przez gości w trakcie jej spożywania.

 

Moduł IV..............informacja zwrotna

 

Informacja zwrotna jest dialogiem między nauczycielem i uczniem. Dialog ten  jest prowadzony ustawicznie w trakcie procesu uczenia się danej umiejętności. Jego celem jest pomoc uczniowi w uczeniu się.

Moduł III..........zadanie edukacyjne

 

Zadaniem edukacyjnym będziemy nazywać każde zadanie, jakie wykonuje uczeń na lekcji lub w domu po to, żeby osiągnąć założony cel.

Osiągnięcie tego celu ułatwiają zadania ściśle związane z celem i kryteriami sukcesu do lekcji oraz, jeśli to potrzebne, posiadające własne kryteria pomocne uczniom w rozwiązywaniu tych zadań.

 

Moduł II..............monitorowanie i podsumowanie

 

Dzięki wnioskom z monitorowania i podsumowywania procesu osiągania celów i nacobezu do lekcji można na bieżąco modyfikować pracę z uczniem i efektywniej planować kolejne zajęcia.

Moduł I..........Cele i nacobezu

 

Cele modułu Rozwinięcie umiejętności formułowania celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz zapoznawania z nimi uczniów. Budowanie wspólnoty uczących się poprzez uświadomienie uczniom celów i kryteriów sukcesu (nacobezu). Kryteria sukcesu: Do każdej swojej lekcji będziesz formułować cel w języku ucznia i zapoznawać z nim uczniów. Do ustalonego celu lekcji będziesz formułować kryteria sukcesu w języku ucznia i zapoznawać z nimi uczniów.

Wdrażamy system

OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

w naszej szkole

źródło: ceo.org.pl

 

Pięć strategii oceniania kształtującego

 

  • Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.

  • Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.

  • Udzielanie uczniom takiej informacji zwrotnej, która przyczyni się do ich widocznych postępów.

  • Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.

  • Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się.

Aktywności podejmowane w szkole

 

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :