Rok Szkolny 2023/2024

Rok Szkolny 2020/2021

07.11.2020r.

 

Praca sekretariatu 

 

Od dnia 9 listopada 2020r. do odwołania

praca stacjonarna sekretariatu
w następujących godzinach:

 

od poniedziałku do piątku do godz.9.00 do godz. 13.00

 

Przyjmowanie petentów:

 

wtorek - 9.30 - 13.00

czwartek - 9.30 - 13.00

28.04.2020r

 

Pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji finansowej

 

Szanowni Państwo,

 

dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość udzielenia ze strony instytucji oświatowej doraźnej pomocy finansowej w formie zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną.

Podstawową uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 

• śmierć rodzica lub opiekuna prawnego;

• ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;

• nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;

• klęska żywiołowa;

• pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;

• utrata pracy przez rodzica;

• inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.

 

W przypadku utraty pracy przez rodzica, wymagany jest co najmniej 5 letni staż pracy. Do wniosku należy dołączyć świadectwo pracy oraz pismo wyjaśniające zaistniałą sytuację.

Wniosek, który jest dostępny na stronie www.oswiata.tychy.pl należy składać w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach.

 

Więcej informacji na temat zasiłku szkolnego znajdziecie Państwo pod adresem:

 

 

 www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/zasilek-szkolny.html

 

Można również starać się o stypendium szkolne, składając wniosek w terminie
1-15 września jeżeli sytuacja materialna nie ulegnie zmianie i w rodzinie nie zostanie przekroczone kryterium dochodowe na osobę w wysokości 528 zł.

 

Istniej również możliwość uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Sytuacja finansowa rodziny jest indywidualnie rozpatrywana przez pracownika socjalnego. W celu rozeznania możliwości otrzymania pomocy finansowej należy w pierwszej kolejności wykonać telefon do punktu terenowego właściwego ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Tam pracownik socjalny udzieli więcej informacji. Wykaz punktów terenowych pod linkiem:

 

mops.tychy.pl/pomoc_spoleczna/wykaz_rejonow.html

 

W przypadku pojawiających się trudności formalnych, na etapie składania wniosków do MOPS lub MCO, pomocą służy pedagog szkolny.

 

 

Ogłoszenia

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

czytaj więcej

Informacja

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów

 

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego,
tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :