Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

 

L.p.

 

Tytuł innowacji

 

Autor/realizacja

 

 

Klasy

 

1.

Autorytet XXI wieku –
św. Jan Paweł II

Katarzyna Cebula

7c

2.

CZYTAM Z KLASĄ lekturki
spod chmurki

Honorata Szanecka/Marta Bogacka

Klasy 1-3

3.

Kreatywne notowanie dla każdego

Aleksandra Jasek

5b, 5d

4.

Kolorowa chemia

Joanna Bugla

Klasy 1-6

5.

Mali artyści-wielkie talenty

Elżbieta Borowska

Klasy 4-7

6.

Zastosowanie gier dydaktycznych w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych

Aleksandra Panczek, Joanna Titz

 

7.

Muzyka łagodzi obyczaje

Katarzyna Matysiak

Uczniowie na zajęciach kk

8.

Sobie potrzebni – edukacja włączająca

Aneta Derej, Dorota Woźny

Uczniowie z orzeczeniami

9.

Podróż palcem po mapie

Justyna Siemiątkowska, Małgorzata Kornecka

świetlica

10.

Design thinking – myślenie projektowe w połączeniu matematyki z nowymi technologiami

Sylwia Milczarek, Ilona Banaś, Zenobia Kowalik, Beata Żuraw

Klasy 5-6

11.

Klasa w grze. Wykorzystanie gamifikacji na lekcjach języka polskiego

Aleksandra Jasek

7c, 8b

12.

Język łączy ludzi

Anetta Kit

7b

13.

Każdy może być AKTOREM - zajęcia rozwijające

Elżbieta Daniel

klasy 2

14.

Akademia twórczości.

Żaneta Wójcik

I-VII

15.

Myślę, więc jestem, czytam, więc będę kim chcę.

Katarzyna Nowak

V-VIII

Innowacje pedagogiczne

w roku szkolnym 2020/2021

Innowacja pedagogiczna o nazwie "Podróże palcem po mapie " ma na celu przybliżyć dzieciom wiedzę na temat krajów Unii Europejskiej ich historię, ciekawe miejsca, znane zabytki, flagi i mapy poszczególnych państw. Zajęcia te służą przede wszystkim kształtowaniu wśród uczniów pozytywnych postaw, takich jak poszanowanie godności innych, tolerancja, szacunek do odrębności narodowej. Założone cele realizowane będą w ramach zajęć swietlicowych poprzez pogadanki, prelekcje, wystawy, dramę, gry dydaktyczne, piosenki, pląsy taneczne, filmiki edukacyjne, prezentacje multimedialne, zdjęcia, albumy, czasopisma i książki popularno- naukowe. Ponadto przewidywane jest zorganizowanie kącika europejskiego.

Innowacja - Podróż palcem po mapie

Innowacja - "Sobie potrzebni"

Innowacja „Sobie potrzebni” jest naszą odpowiedzią na nieprawidłowe funkcjonowanie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Zespół Aspergera, a także uczniów np.z niedosłuchem. Uczniów tych cechują zaburzenia w sferach dotyczących interakcji społecznych , komunikacji, a także ograniczony i powtarzający się wzorzec zachowania i aktywności. Ponadto uczniom tym niejednokrotnie brakuje akceptacji ich zachowań ze strony rówieśników,  umiejętności oceny stanów emocjonalnych oraz intencji innych osób, a także  przeżycia sukcesu na miarę możliwości. Innowacja pt. ,,Sobie potrzebni" ma na celu szerzenie idei integracji z wykorzystaniem  naturalnej potrzeby każdego dziecka do współdziałania, a także wyzwoleniu w każdym uczniu poczucia przynależności do zbiorowości szkolnej . Ma zachęcać i motywować uczniów do współdziałania. Nowatorstwo polega na budowaniu społeczności szkolnej , która nie tylko akceptuje, ale i ceni odmienność, dawaniu równych szans wszystkim uczniom niezależnie od ich sprawności, stwarzaniu warunków do pełnego uczestnictwa dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie edukacyjnym .

“Autorytet XXI wieku- św. Jan Paweł II”

 

Autor: Katarzyna Cebula
Adresaci: klasa 7c

 

 

     Celem innowacji jest przybliżenie uczniom postaci św. Jana Pawła II. W roku szkolnym 2019/20 poznają oni bliżej postać Jana Pawła II. Jego życiorys oraz nauczanie. Następnie  młodzież, będzie się starała odnieść przekazane, usłyszane myśli i słowa do własnego życia i realizować je w życiu codziennym. Uczniowie w ramach zajęć z innowacji pracując w grupach będą wykonywali prezentacje multimedialne, oglądali filmy z pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny. Następnie w celu lepszego zapamiętania dat, faktów i nazwisk osób ważnych w życiu Jana Pawła II wykonamy wspólnie lapbooki. Nauczymy się pieśni „Barka” oraz „Abba Ojcze”.  Uczniowie zostaną zapoznani z ideą Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, której stypendyści są żywym pomnikiem Jana Pawła II.
     Zwieńczeniem, a zarówno sprawdzeniem efektów niniejszej innowacji będzie udział uczniów w IX edycji gry miejskiej „św. Jan Paweł II naszym Przewodnikiem” organizowanej przez Wydział Katechetyczny w Katowicach oraz FDNT w Katowicach w maju 2020r.  Udział w tej grze to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale również wspólna

zabawa, współpraca w grupie oraz uczczenie pamiątki 100 rocznicy  (w 2020r.)  urodzin Jana Pawła II.

Innowacja „Zastosowanie gier dydaktycznych celem rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów” jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłyśmy, że uczniom najbardziej brakuje urozmaiconych ćwiczeń językowych oraz elementów rywalizacji podczas zajęć. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z przedmiotu była potrzeba wprowadzenia większej ilości gier i zabaw podczas lekcji języka angielskiego. 

Zdarza się, że uczniowie są znudzeni monotonią ćwiczeń językowych, dlatego ważnym zadaniem dla nauczyciela jest zaangażowanie uczniów w procesie uczenia się. Istotne jest podtrzymywanie ich zainteresowania. Poprzez zabawę uczniowie zdobywają różne umiejętności, uczą się rozwiązywać problemy wtedy, kiedy z pełnym zaangażowaniem grają w gry przeznaczone dla ich grupy wiekowej. Gry stymulują zarówno ciało, jak i umysł. Zabawa/gra angażuje wszystkie zmysły.

 

Innowacja stanowi wzbogacenie programu edukacyjnego o oddziaływanie wielozmysłowe w nauczaniu języka angielskiego, w szczególności umiejętności komunikacyjnych. Głównym celem innowacji jest wprowadzenie gier dydaktycznych na zajęciach językowych. Gry stanowią efektywne narzędzie w zdobywaniu wiedzy językowej, ponieważ stwarzają hipotetyczne środowisko, które uczniowie mogą odkrywać, w którym mogą podejmować decyzje, zobaczyć alternatywy swoich wyborów. W trakcie gry uczniowie nie muszą przejmować się konsekwencjami swoich błędnych decyzji. Gry rozwijają myślenie i motywują do działania. Uczą strategii, rozważania różnych opcji i elastycznego myślenia. Oprócz tego, gry same w sobie są atrakcją dla uczniów, rozrywką, wyzwalają pozytywne emocje, redukują stres. Są przydatne w uczeniu mówienia, gramatyki, słownictwa. Angażują nawet najmniej aktywnych bądź nieśmiałych uczniów.

 

Zastosowanie gier dydaktycznych w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych

 

Innowacja ma celu rozbudzenie pasji badawczej i zaciekawienie uczniów młodszych klas naukami przyrodniczymi.

Uczniowie:

 • zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wykonywania doświadczeń oraz obchodzenia się z nieznanymi substancjami,

 • obserwują eksperyment prezentowany przez nauczyciela,

 • samodzielnie wykonują doświadczenie, w którym kolory zmieniają się „ w czarodziejski sposób”.

 

Innowacja pedagogiczna Każdy może być AKTOREM ma na celu zachęcić dzieci do kontaktu ze sztuką i pobudzić u uczniów twórczą postawę. 

 

Jednym z zadań wychowania jest zaspokajanie potrzeb. Przede wszystkim chodzi tuo istotę kształtowania osobowości dziecka. Zadaniem innowacji jest ukazanie możliwości inspirowania zabawy, w której dzieci własnymi siłami, własną twórczością będą ożywiać bajkowe postacie, będą tworzyć własny „teatr”.

 

Duże zaangażowanie uczuciowe w zabawie w „teatr” aktywizuje dziecko, a przez to rozwija jego mowę, która staje się wyrazista, melodyjna, właściwie akcentowana i logiczna.

 

Poprzez spotkania teatralne dzieci będą poznawać pracę aktora teatralnego, reżysera sztuki, scenarzysty. Na bazie zdobytej wiedzy, uczniowie będą starali się samodzielnie tworzyć scenografie, scenariusze. Wszelkie podjęte działania będą służyć rozwojowi samodzielnego myślenia, przewidywania i projektowania.

 

Innowacja ta stawia sobie także za cel ukazanie uczniom jak w sposób kreatywny można spędzić czas wolny. Przebywając w grupie rówieśniczej w sposób naturalny kształtowana będzie postawa społeczno – moralna dzieci, gdyż odtwarzane role ułatwiają zrozumienie stosunków międzyludzkich. Proces nauczania z zakresu języka polskiego, muzyki i plastyki dzięki danym zajęciom zostanie poszerzony i uatrakcyjniony.

 

Innowacja realizowana jest w klasie 2a.

Autor: Elżbieta Daniel

Każdy może być aktorem

„Kolorowa chemia”

Innowacja Pedagogiczna w zakresie edukacji artystycznej

 

 

 

„Akademia  twórczości” – zajęcia stymulujące wszechstronny rozwój uczniów poprzez działania twórcze i różne formy działalności artystycznej

 

Autor:  mgr Żaneta Wójcik

        Miejsce prowadzenia: Szkoła Podstawowa
nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

 

 

            Dziecko w wieku wczesnoszkolnym jak i w późniejszym okresie wykazuje naturalną potrzebę dokonywania wszelkich aktów twórczych. Stara się stworzyć własny świat i na swój własny sposób rozwija swoje umiejętności i kształtuje własną osobowość. Autonomia dziecka i jego indywidualizm są bardzo ważne, ale należy je w odpowiedni sposób kształtować i ukierunkowywać. Najważniejszą rolę na tym etapie rozwoju dziecka pełni nauczyciel i rodzic.  Skupiłyśmy się na działaniach nauczyciela, jako mentora i zarazem wzoru do naśladowania. Osobie która dzięki swej kreatywności i samodzielnej pracy twórczej pozwoli dzieciom rozwinąć skrzydła w ich samodzielnych aktach twórczych. Rodzic w swoich działaniach będzie wspomagał pracę nauczyciela – twórcy. Twórczość dzieci jest swoistym przejawem dynamiki życia wewnętrznego, silnym czynnikiem osobowościowo-twórczym. Twórczość, zatem: „ stanowi nie tyle ćwiczenie umiejętności artystycznych, ile nade wszystko wyrobienie poczucia własnej tożsamości, niezależności, poczucia odrębności własnego “ja”. [1]

 

    Innowacja pedagogiczna „ Akademia twórczości” powstała w celu rozwijania
i pielęgnowania wszystkich form aktywności artystycznej i twórczej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Mały artysta przeżywa radość kreacyjną, która pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. Sztuka dziecka jest piękna w swojej naiwności, potrafi nas zachwycić, ująć szczególnym sposobem postrzegania otaczającego świata. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. R. Gloton i C. Clero sądzą, że „wychowanie estetyczne obejmuje inspirację działalności twórczej i kształcenie wrażliwości, co oznacza uczenie, kształtowanie zachowań emocjonalnych i kulturowych pożądanych wychowawczo, bo korzystnych dla jednostki i społeczeństwa”[2].

Postawa twórcza będzie u dzieci żywa i twórcza wtedy, kiedy będzie zachodziła bezpośrednia lub pośrednia ingerencja ludzi dorosłych. Podstawę dla twórczości stanowi zabawa ekspresyjna. Zabawy te są źródłem twórczości i są wyrażone gestem, słowem i rysunkiem.
W stadium zabawy ekspresyjnej dziecko staje się naprawdę twórcą


 

Innowacja pedagogiczna „ Akademia twórczości” to dodatkowe zajęcia o charakterze artystycznym . Głównym adresatem mojego projektu są uczniowie szkoły podstawowej , bez względu na wiek. Program jest dostosowany zarówno dla dzieci zdrowych jak i dla dzieci mających wskazania z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 13:50 – 14:35

 

Opracowanie innowacji „Akademia  twórczości” powstało w wyniku dużego zapotrzebowania na zajęcia stymulujące wszechstronny rozwój dzieci. Działania twórcze i różne formy aktywności artystycznej dają w tym zakresie wiele możliwości. Wzbogacenie oferty szkoły o takie zajęcia dodatkowe zaprocentuje na wielu płaszczyznach. Jest to doskonały sposób na wychowanie twórczego pokolenia. Współczesność niesie za sobą potrzebę kształcenia ludzi otwartych na nowe wyzwania, kreatywnych i twórczych. Sztuka i wszystko co z nią związane uczy wrażliwości a wszelkie formy inicjowania działań twórczych wyzwalają w dziecku chęć dalszych eksperymentów z tworzeniem. Czy będzie to napisanie eseju, czy namalowanie obrazu, jeśli tylko znajdzie się z pozytywnym oddźwiękiem w środowisku a dziecko będzie odpowiednio ukierunkowane, pociągnie to za sobą cały szereg pozytywnych zachowań. Pozwoli również wykształcić pokolenie młodych, aktywnych, ciekawych świata i wrażliwych ludzi.  Bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw twórczych dzieci, pełni przedstawianie im konkretnych przykładów, wzorów kogoś, z kogo mogliby brać przykład, na kim się wzorować. Przedstawianie wytworów sztuki, daje natomiast, możliwość porównania, korygowania błędów, weryfikacji. Wyzwala dążenie do doskonałości. Pobudza do działania. Wyzwala w dziecku wszystkie pożądane odruchy, niezbędne do prawidłowego rozwoju.

Innowacja pedagogiczna „Akademia twórczości” w swoich założeniach
jest projektem o charakterze artystycznym a taka forma edukacji uczniów znajduje się najczęściej z szeroką rzeszą odbiorców. Uczniowie chętnie i aktywnie biorą udział we wszelkich przedsięwzięciach artystycznych ( sztuki teatralne, przygotowania scenografii, konkursy plastyczne, happeningi, akcje plastyczne, plenery, wycieczki do muzeów i  galerii ).  Zatem „Akademia twórczości” powinna pociągnąć za sobą cały szereg pozytywów. 

 

Celem głównym wprowadzenia innowacji pedagogicznej „Akademia twórczości” jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów zdrowych jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas całego etapu kształcenia poprzez działania twórcze oraz wszelkie formy działalności artystycznej.

Założenia projektowanej innowacji pedagogicznej „ Akademia twórczości” są oparte min. na słowach  Alberta Einsteina; „ Bez jednostek twórczych, zdolnych do samodzielnego myślenia i osądu, rozwój społeczeństw jest równie nie do pomyślenia, jak rozwój jednostki poza żyzną glebą społeczności”. Jako doświadczony nauczyciel pragnę kształcić od samego początku dzieci z otwartym umysłem, czerpiące przyjemność z wszelkich form działań twórczych. Kreatywnych młodych ludzi, którzy potrafią i chcą uczyć się czegoś nowego i nie boją się wyzwań.

 

 


[1] J. Wojnar, Sztuka jako podręcznik życia, WSiP, Warszawa 1984.

[2] R. Gloton, C. Clero „Twórcza aktywność dziecka” Warszawa 1985r .

 
Imię i nazwisko autora projektu:  Honorata Szanecka
 
Imię i nazwisko nauczycieli prowadzących innowację:
Marta Bogacka, Ewa Celińska Elżbieta Daniel, Alicja Piwowarczyk, Karolina Skarżyńska.
 
Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna
 
Program innowacyjny przeprowadzany jest w klasach Ia, Ib, IIa, IIc, IIIb Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach im. Narodów Zjednoczonej Europy.
W innowacji biorą udział wszyscy uczniowie tych klasy.
 
I. Opis zasadności wprowadzenia innowacji
 
W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.
Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od października 2019 r. wprowadzamy do klas projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.
 
II. Cele innowacji:
 
• rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
• rozwijanie aktywności czytelniczej,
• doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
• integracja zespołu klasowego,
• współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 
Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
 
I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
 
II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
 
III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI
 
W każdym z modułów uczestnicy wybierają jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykonuje co najmniej cztery zadania.
Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.
 
 

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

 
 
ogólnopolski projekt edukacyjny
wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE”

 

Autor innowacji:
mgr Katarzyna Matysiak
 
Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
 
Zakres innowacji:
klasy I-III w roku szkolnym 2019-2020
 
Rodzaj zajęć objętych innowacją:
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 
 
OPIS INNOWACJI – ZAŁOŻENIA OGÓLNE,
CHARAKTERYSTYKA INNOWACJI
 
 Innowacja pedagogiczna „Muzyka łagodzi obyczaje” jest realizowana podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla wybranej grupy uczniów z klas I-III. Jest to próba dotarcia do uczniów poprzez różnorodną muzykę, która stanowiąc tło do zajęć, ma pomóc w polepszeniu wzajemnych relacji uczniów, lepszym i głębszym rozumieniu emocji, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych oraz kontrolowanym wyciszaniu się.
 Muzyka, jak wiadomo ma ogromny wpływ na organizm człowieka. Potrafi wyzwalać silne emocje zarówno pozytywne, jak również negatywne. Dlatego też do realizacji programu, autorka innowacji wybrała taki rodzaj muzyki, który pozwola na pozytywne oddziaływanie na uczniów.
 Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywana jest zarówno muzyka wyciszająco-relaksacyjna, która ma korzystny wpływ na układ oddechowy, zmniejsza napięcie mięśniowe, redukuje poziom lęku oraz poprawia komunikację międzyludzką, jak też muzyka aktywizująca, wywołująca radość, podwyższająca samoocenę oraz pobudzająca do działania. Utwory muzyczne są odtwarzane poprzez urządzenia multimedialne, jak też przez prowadzącego – gra na gitarze oraz samych uczniów – instrumenty muzyczne – grzechotki, dzwonki, tamburyno, cymbałki, instrumenty wykonane samodzielnie przez uczniów.
 
CEL GŁÓWNY INNOWACJI :
Wykorzystanie pozytywnego wpływu muzyki na rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów.
 

Innowacje pedagogiczne

w roku szkolnym 2019/2020

L.p.

Tytuł innowacji

Autor/realizacja

Klasy

1.

Kreatywne notowanie dla każdego

Aleksandra Jasek

Klasa VIIIc

2.

Klasa w grze. Wykorzystanie gamifikacji na lekcjach języka polskiego.

Aleksandra Jasek

Klasy VIb, d

3.

Zastosowanie gier dydaktycznych celem rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów.

Aleksandra Panczek

Klasa VIIIa

4.

CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki

Honorata Szanecka,  Elżbieta Daniel, Marta Bogacka, Ewa Celińska, Iwona Antoszczyk, Alicja Piwowarczyk

Klasy  I -III

5.

Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie, czyli jak dostrzec walory turystyczno – krajobrazowe Polski.

Beata Kliś

Klasy VII

6.

 

Edukacja przez szachy

Klaudia Zarzecka

Klasy IIa, IIb

7.

 

 

„Elementy hokeja na lodzie i unihokeja na pierwszym etapie edukacyjnym”

 

Wojciech Majkowski

Artur Sajewicz

 

klasa 1a

 

8.

„Każdy dobrze o tym wie, język obcy przyda się”

Anetta Kit

Klasy VII-VIII

9.

Akademia twórczości

Żaneta Wójcik

 

10.

 „Myślę, więc jestem. Czytam, więc będę, kim chcę"

 

Katarzyna Nowak

 

Klasy Va, VIa, VIe, VIIb, VIId

11.

Hokej na lodzie na drugim etapie edukacyjnym

Wojciech Majkowski

Klasy IVa, Vc, VIc, VIIc, VIIIc

12.

Zastosowanie gier dydaktycznych celem rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów”

 

Paulina Majdiuk, Joanna Titz

Klasy IVa, IVb

13.

Język polski na TIK-TAK - zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcji języka polskiego".

Anita Czernik – Kubiak, Aleksandra Jasek

Klasy V-VIII

14.

Z muzyka za pan brat

Justyna Siemiątkowska

Klasy I -III

15.

Designe thinking w nauczaniu matematyki

Sylwia Milczarek

Klasy V-VIII

16.

"Bliżej sztuki, bliżej siebie"

Katarzyna Matysiak

Klasy I-VIII

17.

Podróże palcem po mapie"

Siemiątkowska Justyna, Kornecka Małgorzata

Klasy I-III

Innowacje pedagogiczne

w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Tytuł innowacji

Autor/Autorzy

Klasy

 1.  

„Myślę, więc jestem. Czytam, więc będę kim chcę”

Katarzyna Nowak

w roku szkolnym 2021/22 - klasy 6a, 7a, 7e, 8b, 8d

 1.  

Zastosowanie gier dydaktycznych celem rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów

Joanna Titz, Aleksandra Panczek, Paulina Majdiuk

5b, 5a, 4a

 1.  

Zastosowanie gier dydaktycznych w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych

Joanna Titz, Aleksandra Panczek, Paulina Majdiuk

Klasa 5a

 1.  

Elementy hokeja na lodzie i unihokeja na pierwszym etapie edukacyjnym

Wojciech Majkowski, Artur Sajewicz

Klasa 2, wrzesień 2021 - czerwiec 2022

 1.  

Nasze laboratorium- odkrywanie tajemnic świata z mikroskopem.

Katarzyna Rams

uczniowie z klas 4 i 5

 1.  

„Design thinking w nauczaniu matematyki w klasach IV- VIII”

Sylwia Milczarek, Ilona Banaś, Zenobia Kowalik

wszystkie klasy od klasy 4 do klasy 8

 1.  

Akademia twórczości

Żaneta Wójcik

IV - VIII

 1.  

Piszę, bo lubię

Aleksandra Jasek, Anita Czernik- Kubiak

IV a, IV b, IV c, VII b, VII d, VII c, VIII a, VIII c.

 1.  

Lektury w lekturowniku

Aleksandra Jasek, Anita Czernik- Kubiak

klasy IV a, IV b, IV c, VII b, VII d, VII c, VIII a i VIII c.

 1.  

Kreatywne notowanie dla każdego

Aleksandra Jasek

4c, 7 d, 7b

 1.  

Klasa w grze. Wykorzystanie gamifikacji na lekcjach języka polskiego

Aleksandra Jasek

4c, 7d, 7b

 1.  

Język polski na TIK-TAK – zastosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lekcji języka polskiego

Anita Czernik- Kubiak, Aleksandra Jasek

IV a, IV b, IV c, VII b, VII d, VII c, VIII a i VIII c

 1.  

Mali Artyści

Justyna Siemiątkowska, Żaneta Wójcik

Klasa 1a od września 2021 do 3 klasy czyli do czerwca 2024

 1.  

Rozwijanie umiejętności pisania na lekcjach języka angielskiego

Aleksandra Panczek, Joanna Titz

8a,8b,8c,8d (od 09.2021 do 06.2022)

 1.  

Dwujęzyczność jako naturalne podejście do nauczania języka angielskiego

Paulina Majdiuk

1a, 1b

 1.  

Kreatywne pisanie

Aneta Derej

5a, 5b

 1.  

Z angielskim w biologię

Katarzyna Rams, Paulina Majdiuk

7a, 7b, 7c, 7d, 7e

 1.  

Języki obce, oknem na świat

Anetta Kit

Klasy 7a, 7b, 7c, 7d, 7e oraz 8a, 8b, 8c, 8d