W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość. Szkoła wykonuje zadania związane z procesem dydaktyczno - wychowawczym poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie wszyscy nauczyciele realizują podstawę programową zgodną ze szkolnym zestawem programów nauczania.

 

Informujemy Rodziców, że został ustalony tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach, uwzględniający w szczególności:

 

 • podstawę programową,

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

 • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

 • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 

 

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

 

 

 • Nauczyciele kontaktują się z uczniami lub z Państwem za pomocą dziennika elektronicznego, różnych komunikatorów, za pomocą platform e-learningowych, aplikacji MS Teams,

 • Obowiązują zdalne formy monitorowania postępów uczniów w nauce oraz zdalne sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów ustalone przez nauczycieli poszczególnych zajęć,

 • Uczeń będzie otrzymywał informację zwrotną w sprawie oceny za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a także aplikacji MS Teams od nauczyciela przedmiotu.

 • Uwagi i wskazówki nauczyciela dotyczące danego przedmiotu będą przesyłane zwrotnie za pomocą dziennika elektronicznego oraz aplikacji MS Teams,

 • Nauczyciele ustalają źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub Państwo będziecie mogli korzystać,

 • Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia poinformują Państwa o możliwości konsultacji oraz formach i terminach tych konsultacji,

 • Nauczyciele wspomagający pracę uczniów są w stałym kontakcie z nimi oraz z Państwem.

 

 

 

Zajęcia prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość będą mogły być realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem:

 

 • materiałów udostępnianych przez e-dziennik, aplikację MS Teams,

 • materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, CKE, OKE, Nowa Era,

 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji,

 • innych niż wymienione w pkt. 1-3 materiałów wskazanych przez nauczyciela,

 • środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

 

 

Uczniowie są zobowiązani do:

 

 

 • regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny

 • systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

 

 

Rodzice są proszeni o:

 

 • regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym,
 • nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

 

 

Pragniemy Państwa zapewnić, że rozumiemy położenie każdego z Rodziców i Uczniów

i dołożymy wszelkich starań, żeby w tym trudnym dla nas okresie, nauka szkolna nie przysparzała Państwu, a w szczególności Dzieciom trudności i zmartwień.

Prosimy też o wyrozumiałość dla pracowników szkoły, którzy mają rożne możliwości techniczne do pracy, ale starają się wywiązać ze swoich obowiązków pracy na odległość jak najlepiej potrafią.

 

 

Informacje dla rodziców i uczniów

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :